معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 17

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 17

مکان یابی هتل های شهر اهواز با استفاده از GIS و AHP

محمدعلی فیروزی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف کلی مکان یابی هتل های شهر اهواز و اهداف جزئی توزیع مناسب هتل ها در سطح شهر و کاهش بار ترافیکی ناشی از سفرهای غیرضروری صورت گرفته است که در این راستا دو سؤال اساسی مطرح و در پی رسیدن به پاسخ آن هستیم:
1- آیا شهر اهواز نیاز به هتل­ های جدید دارد؟
2- در صورت نیاز به احداث هتل­ های جدید، کدام مناطق جهت احداث هتل­ های جدید در اولویت هستند؟
رویکرد حاکم در این پژوهش، توسعه ای – کاربردی و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. در این تحقیق با توجه به پنج معیار سازگاری، دسترسی، مطلوبیت، کارایی و ایمنی، معیارهای اصلی برای مکان یابی هتل های شهر اهواز استخراج شده است و بر اساس نظرات کارشناسان طبقه بند ی گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مناطق: کوی بوستان، کوی سپیدار، کیان پارس (خیابان شهید چمران)، کوروش (کوی ملت)، خیابان آزادگان، خیابان  نادری (سلمان فارسی) و خیابان امانیه (انقلاب) یا محدوده کوی تختی، اولویت 1 را جهت احداث هتل جدید دارند ؛ و همچنین مناطق بهارستان نادری (محد وده خیابان حافظ تا چهاررا ه) کیان آباد ، منطقه چهار شیر، کوی نفت، محدوده پل لشکر اهواز از اولویت 2 جهت احداث هتل برخوردارند.

واژه های کلیدی:تحلیل سلسله مراتبی، مکان یابی، هتل، ‌شهر اهواز، برنامه ریزی گردشگری .

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط