معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 18

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 18

بازنمایی میان حوزه گی و میان رشته گی در زبان شناسی ایران با استفاده از نرم افزار ArcGIS

فاطمه معصومی، علی رضاقلی فامیان 

چکیده

آرک جی آی اس، نرم افزاری است که به کمک آن می توان برای مختصات جغرافیایی و نیز موضوعات و مفاهیم انتزاعی نقشه ترسیم کرد. به دلیل اهمیت تحولات در رشته های علمی، نگارندگان پژوهش حاضر کوشیده اند با استفاده از شیوه های رایج در علم سنجی، برای روند میان رشته گی و میان حوزه گی نقشه های مبتنی بر ArcGIS رسم کنند.
به این منظور 1859 مقالۀ علمی- پژوهشی زبان شناسی ایران منتشرشده در 47 نشریۀ فارسی زبان به عنوان داده های تحقیق مدنظر قرار گرفت. سپس مقالات در15حوزه و 7 میان رشته ای مرتبط با زبان شناسی طبقه بندی شد. سپس برای حوزه ها ، میان رشته ای ها ، توزیع جغرافیایی نویسندگان مقالات و همچنین برای میان حوزه گی و میان رشته گی مقالات نقشه های جداگانه ترسیم شد. این نقشه ها به وضوح فراوانی مقالات در هر حوزه و میان رشته ای را بازنمایی می کنند. از سوی دیگر، نقشۀ مربوط به توزیع جغرافیایی، تراکم نویسندگان را در شهر تهران نشان می دهد. نقشه مربوط به میان حوزه گی و میان رشته گی نیز چگونگی تعامل بین حوزه ها و میان رشته ای ها را بازنمایی می کند.
بی تردید، با تفسیر چنین نقشه هایی می توان ضمن شناسایی حوزه ها و میان رشته ای های پرطرفدار، خلاءهای پژوهشی زبان شناسی ایران را شناسایی کرد و به این ترتیب، هم زمان با ارزیابی گرایش های کنونی در تحقیقات، به پیش بینی روند پژوهش در آینده پرداخت .

واژه های کلیدی:میان حوزه گی، میان رشته گی، نرم افزار آرک جی آی اس ، ‌تک حوزه ای ، تک میان رشته ای.

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط