OK

پیش ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.
در صورت واجد شرایط بودن شما، یک روز قبل از شروع دوره از طریق ایمیل در مورد روش شرکت در جلسه اول دوره اطلاع رسانی خواهد شد.