معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 24

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 24

کاربرد ArcGIS در پهنه‎ بندی سطوح مواجهه شغلی با سیلیس کریستالی قابل استنشاق در کارگاه‌ ‎های سیلیس‎کوبی

محمد جواد عصاری، فرشید قربانی شهنا، علی پورمحمدی، ابراهیم چاوشی، زهره کرمی

چکیده

سابقه و هدف:

سیلیس‌کوبی فرایندی مبتنی بر خرد کردن، غربال ‌کردن و دانه‌بندی انواع سنگ ‎های سیلیسی است. استنشاق گرد و غبار سیلیس با ایجاد تغییرات ساختاری و فیبروز برگشت‎ ناپذیر در بافت ریه منجر به بیماری سیلیکوزیس می‌گردد. سیلیس کریستالی توسط آژانس بین‏المللی تحقیق در مورد سرطان (IARC: International Agency for Research on Cancer) به‌ عنوان سرطان ‎زای انسانی (گروه I) طبقه‎ بندی شده است. منطقه ازندریان یکی از بزرگ‎ترین واحدهای تولید سیلیس در کشور می‌باشد که در آن ۴۰ کارگاه سیلیس‎کوبی وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (Arc-GIS: Geographic information system) در پهنه‎ بندی سطوح مواجهه شغلی با سیلیس کریستالی قابل استنشاق (Respirable Crystalline Silica RCS:) انجام شد.
مواد و روش‌‌ها:

در این مطالعه توصیفی، سطوح مواجهه فردی با RCS در 16 کارگر شاغل در کارگاه ‎های سیلیس‎کوبی مطابق با روش 7602 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) اندازه‎ گیری شد. همچنین 16 نمونه هوا جهت ارزیابی غلظت ‎های محیطی RCS در کارگاه‏های مورد مطالعه به ‌طور هم‎زمان جمع ‎آوری و تعیین مقدار گردید.
یافته‌ها:

نتایج نشان دادند که میانگین سطوح مواجهه فردی کارگران (2.61±2.01 میلی‌گرم بر متر مکعب) از حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL: Occupational exposure limit) پیشنهادی توسط کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای کشور برای هشت ساعت کاری (0.025 میلی‌گرم بر متر مکعب) بیشتر می‎باشد. همچنین نتایج حاکی از وجود اختلاف آماری معنا‌دار بین میانگین غلظت مواجهه فردی با RCS در فعالیت‌های شغلی مختلف بودند (0.001=P).
نتیجه‌گیری:

نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین سطوح مواجهه فردی و غلظت‎ های محیطی RCS بودند. یافته‌های این مطالعه نشان دادند که GIS جهت پهنه ‎بندی سطوح مواجهه شغلی با RCS در محیط‏ های کار از قابلیت زیادی برخوردار است. نتایج این مطالعه بر استفاده از سایر شیوه ‎های مدل‎سازی به ‎منظور تعیین میزان انتشار سیلیس در واحد‎های مختلف کارگاه ‎های سیلیس‎کوبی تأکید دارد.

واژه های کلیدی:‌ ارزیابی مواجهه، ازندریان، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیلیس کریستالی، سیلیس ‎کوبی

 

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط