کتاب تسلط بر GIS با ArcGIS

نام کتاب:
تسلط بر GIS با ArcGIS

مولفین : ذبیح اله چهارراهی – ژاله رشچی
ناشر : کیان رایانه سبز
سال چاپ اول : 1390
تعداد صفحات : 464
نوبت چاپ : 2
سال چاپ آخر : 1393
قیمت چاپ آخر : 50000 تومان

این اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شود

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

این کتاب، به تفصیل اطلاعات اولیه برای یادگیری GIS و کار با نرم افزار ArcGIS را در اختیار گذاشته و نیازهای کاربر در هنگام کار با GIS را برطرف می سازد. دانستن اطلاعات قبلی از GIS برای استفاده از این اثر ضرورتی ندارد، اما آگاهی کاربر از نقشه و روش های تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با آن کار وی را دوچندان راحت می کند. این کتاب حاوی تجارب و بازتاب نظرات نویسندگان آن پس از چند سال تدریس نرم افزار ArcGIS است. این اثر، در چهارده فصل به صورت جامع برای کسانی که می خواهند با ArcGIS مشکلات خود را حل کنند، به نگارش درآمده است.

فهرست مطالب

پیش گفتار
تجارب قبلی
فلسفه نگارش این کتاب
کار عملی مستقل و انجام پروژه های مختلف برای یاد گیریGIS
توالی بخش ها
دور نمای تورآموزشی
نحوه استفاده از مطالب
کاربرد تور آموزشی
نصب برنامه
نیاز های سیستم
تجارب فعلی
تجارب آینده

مقدمه
اهداف
مفاهیم
کاربردGIS
مدیریت پروژه GIS
مطالعه موری

مراحل انجام پروژه
گام اول:تعیین نیازهای پروژه
گام دوم:طراحی مدل
گام سوم:جمع آوری داده
گام چهارم:انجام تحلیل
گام پنجم:ارزیابی نتایج
گام ششم:معرفی نتایج
انواع پروژه های GIS
برنامه ریزی یک پروژه GIS
گام اول:پیدا کردن موضوع کلی
گام دوم:فرموله کردن مسائل مشخصی(مدلسازی)
گام سوم: ارائه ی متدولوژی
گام چهارم:منابع داده
گام پنجم:نوشتن طرح
نمونه اد از طرح پروژه GIS
اهداف
روش مطالعه

بخش یکم: معرفی ArcGIS
درک مفاهیم
اهداف
دور نمایArcGIS
معرفی مدلهای داده هایRasterوVector
مدل Raster
مدلVector
فایل های داده ArcGIS
شیپ فایل Shape files
کاوریج فایل ها Cover ages
پایگاه داده زمینی Geodatabases
تصاویرImage
جداول Tables
شبکه های رستریGrids
شبکه های نامنظم مثلثی TINs
اطلاعات ترسیم اتوکد CAD drawings
سرورهای اینترنتی Internet server
پایگاه داده زمینی (Geodatabase)
Cove rage
معرفی Metadata
دور نمایی ArcGIS Interface
منوی اصلی نرم افرار (Main Menu)
نوار ابزار (Tool bars)
لیست موارد (Contex menus)
موضوعات(object)
درباره (ArcCatalog)
مشاهده فایل داده
دربارهArc Toolbox))
معرفی تصویری(Arc GIS)
استخراج داده توسط(Arc catalog)
کارکردن باخدماتInternet Map
دیدنMetadata
جستجو برای داده
تمرین ها
مسائل مهم
مراجع مهارتی
ارتباط و عدم ارتباط پوشه ها
استفاده کردن ازpropertiesبرای لایه ها
کشیدن و انداختن فایل ها به Arc M ap
دیدنMetadata
جستجو برای داده

بخش دوم : روش کار با ARCMAP
تسلط بر مفاهیم
مفاهیم
Arc Map و قسمت های مختلف آن
نوار ابزارTool Bars))
لیست هایContex menu:
جدول محتوی اطلاعات Table Of Contents))
پنجره مربوط به نقشه
راهنمای سیستم
چهار چوبData Frame
خصوصیات اطلاعات مربوط به لایه هاProperties))
کار باعلائم و سبک های مختلفStyles&Symbols))
مفاهیم مقیاس نقشهMap Scales))
مقیاس نقشه چیست؟
مقیاس در داده های GIS scale))
مقیاس های مرجعReferences Scale))
مفهوم برچسب زدنLabling))
نمایش بر چسب بصورت سادهSimple Labling))
برچسب زدن پویاDynamic Labling))
حاشیه نویسیAnnotation))
خلاصه
مرور سئوالات بخش
نحوه ی کار بانمایش نقشه
برچسب زدن راهها
خلق برچسب های پویا و حاشیه نویسی
طبقه بندی برچسب ها بااستفاده از سبکهای مختلف
کاربرد علائم و سبک های مختلف
چالش بامسائل
مهارتهای اصلی
مدیریت نوار ابزار Tool Bar))
اضافه نمودن اطلاعات
ذخیره کردن اطلاعاتArc Map))
باز کردن فایل باArc Map
دسته بندی لایه ها برای نمایش
استفاده از ابزارZoom/Panوسایر تکنیک های بزرگنمایی
خصوصیات کلیدIdentify
تنظیمات Map Tip
ابزارهای اندازه گیری
یافتن خصوصیت بااستفاده از جستجو در جدول اطلاعات
تنظیمات Data Frameوخصوصیات لایه
تغییررنگ برای Symbolفعال
تغییر Propertyهای Symbolها
برچسب گذاری متقابل عوارض
اضافه کردن متن به نقشهAdd Text Tool))
برچسب زدن خصوصیات با استفاده از جدولAttribut
Lableگذاری متنی بااستفاده از اطلاعات یک خط به عنوان یک حاشیه باریک درطول یک خطSplin
اضافه کردن برچسب راهنماCallout))
استفاده از برچسب گذاری پویا
تغییر دادن برچسب های پویا به حاشیه نویسی
گذاشتن مقیاس مرجعReference Scale

بخش سوم: سیستم مختصات جغرافیایی و سیستم تصویر نقشه
اهداف
مفاهیم
درخصوص تصویر ونقشه هاو GIS
سیستم مختصات جغرافیایی
شبه کره وسطح مبنا(سطح مقیاس داده ها)
سیستم های تصویری نقشه Map Projection))
توجه به اصطلاحات
سیستم متداول تصویری
سیستم تصویری UTM
سیستم جغرافیایی State Plane
تعریف سبیستم های مختصات
مدیریت سیستم مختصات
تصویرکردن داده ها Projecting))
خلاصه:
مروری مجدد برسولات
تسلط بر مهارت
شناسایی سیستم مختصات وتغییرسیستم درArc Map
درک مفهوم Datum
مفهوم انحراف در نقشه
نحوه کار باقسمت سیستم های تصویری درArc Map
تصویرنمودن داده ها(تغییر سیستم های تصویر)
تمرینات
مشکلات آشکار در هنگام کار
مهارت های مرجع تعیین سیستم مختصاتی برای یک لایه
درArc Map
درArcCatalog shape files))
درArc catalog (Geodatabase)
تغییروتوصیف سیستم مختصات درArcCatalog
درباره اطلاعات مربوط به Geodatabaseولایه های shap file
برای سری پایگاه های داده ای Geodatabase Feature Dataset))
درزمینه اطلاعات مربوط به CoverageوGrid
تصویر نمودن داده ها از یک سیستم به سیستم دیگری
تصویرنمودن یکShapfilesویاGeodatabase

بخش چهارم : ترسیم و علامت گذاری نقشه ها
تسلط برمفاهیم
هدف
مفاهیم
انواع نقشه ها
نقشه های تک سیمبلsingle symbol))
ترسیم نقشه هاباداده های کمیQuantities map))
نقشه های چند متغیره یاچند صفتیmultiple attribute))
بی بعد نمودن داده Normalized
طبقه بندی داده های عددی
Jenks Method) Natural breaks)
طبقه بندی بااستفاده از فواصل متساوی Equal Interval))
طبقه بندی براساس فواصل تعریف شده Define Interval))
طبقه بندی بااستفاده از چارکهاQuantile))
انحراف معیارStandard Devition))
تنظیم طبقه بندی دسته ها به صورت دستی (Manual)
استفاده از فایل های مربوط به لایه های نقشه
نمایش لایه های رستری
رسترهای موضوعی (Tematic)
خلاصه
مروری بر سولات بخش
تسلط بر مهارت
کار باعلائم وسبکهای مختلف
ساخت نقشه براساس جدول اطلاعاتی آن(ساخت نقشه های کمی و کیفی)
طبقه بندی اطلاعات
کار باLayerفایلها
نمایش داده های رستری
نمایش تصاویر رستری
تمرینات
مهارتهای مرجع
استفاده ازSymbol Properties Editor))
ساخت یک نقشه باتوجه به جدول اطلاعاتی آن
طبقه بندی جداول اطلاعاتی برای نقشه
ساخت یک Layer File))نقشه
ساخت یک گروه لایه ای برای نقشه

بخش پنجم: کار باجداول
تسلط بر مفاهیم
اهداف
مفاهیم
مروری بر جداول اطلاعاتی درArcGIS
جدول چیست؟
قسمتهای مختلف یک جدول
ساخت جداولFormat
انواع فیلد ها
نوع داده ASCIIدر مقابل داده های BINARY
دقتPrecision
حالت های مختلف برای نمایش نوع داده ها
درخواست ها queries))
پیوستگی و ارتباط بین جداول
محاسبات آماری برروری جداول
جداول خلاصه اطلاعات
اصلاح و محاسبات مربوط به فیلد ها
اصلاح فیلدها
محاسبات مربوط به فیلد ها
خلاصه
مروری بر سوالات بخش
تسلط بر مهارتها
تغییر ظاهر جداول
استفاده ازجستجو Queries))در جدول
محاسبات آ ماری مربوط به فیلد ها
جدول خلاصه اطلاعاتSummarizing Table))
اتصال بین جداولjoining table))
ارتباط بین جداول Relation))
تمرینات
چالش بامسائل
مهارتهای مرجع
افزودن ویاحذف یک جدول
باز نمودن یک جدول
مرتب نمودن اطلاعات فیلد
چگونگی نشان دادن فیلد های مختلف
FreezeویاUnfreezeنمودن فیلدها
انتخاب رکورد هابااستفاده از جدول توصیفیAttributte))
انجام عملیات آماری برفیلد ها
خلاصه نمودن اطلاعات مربوط به جدول
خروج از اطلاعات
افزودن وحذف فیلد ها
مدیریت فیلدهادرShape fileویافیلدdbfدرArcCatalog
مدیریت فیلدهادرArc Map
محاسبات برروی فیلد ها
اصلاح فیلدها درجدول وذخیره اطلاعات
خلقJoin&Relate
ایجاد جدول ایجاد
اضافه نمودن جداول به فرمdbf
اضافع نمودن جدول بافرمتInfo
حذف جدول

بخش ششم: نمایش اطلاعات
تسلط برمفاهیم
اهداف
اهداف تهیه نقشه
انتخاب لایه مربوط به نقشه
طراحی خروجی ها
انتخاب علائم (ساخت نقشه وبه کارگیرسیمبل های متفاوت)
مثالها
ساخت نقشه
نقشه ها و گزارش ها درArcGIS
کاربااجزای نقشه
کار بامقیاس نقشه
قراردادن مقیاس خطی
تعدیل مقادیرتقسیمات
ابزار خروجی
خلاصه
مروری برسوالات بخش
تسلط بر مهارتها
تور آموزشی
اضافه نمودن فهرست راهنما به نقشه
قرار دادن مقیاس خطی برروی نقشه
افزودن سایر اجزابه نقشه
افزودن جهت شمال به نقشه
افزودن عنوان نقشه
افزودن سایز متون
اضافه نمودن عکس
اضافه کردن خطوط کنار نقشه وسایه ها
نمایش مجدد نقشه و چاپ آن
تهیه ی نقشه باتوجه به قالب تهیه شده template))
ترسیم نمودار ها (اختیاری)
تهیه ی گزارش (اختیاری)
قراردادن نمودار ها وگزارشات در خروجی(اختیاری)
تمرینات
چالش بامسائل
مهارت های مرجع
تنظیمات مربوط به مقیاس وگسترش نقشه
تنطیمات مقیاس ثابت
تنطیمات گسترش ثابت
برش یک لایهclip))
ایجادData Frame
بکارگیری ابزار نمایش خروجی
افزودن فهرست راهنماLegend))
تغییر شکل ظاهری فهرست راهنماLegend))
دکمه مربوط به Items
دکمه Frame
دکمه مربوط به Size and Position(اندازه و مکان )
افزودن مقیاس خطی
افزودن جهت شمال
افزودن عناوین ومتن
افزودن عکس ها
افزودن سایر مورد از برنامه های دیگر
افزودن خطوط کنار نقشه پس زمینه وسایه ها
تعیین اجزای نقشه
افزودن گرافیک به نقشه و تغییر آنها
چاپ نقشه
خروج یک فایل بصورت عکس
ترسیم نمودار
اصلاح نموداربااستفاده از گزینه Properties
تهیه ی یک گزارش
استفاده از گزارش
تولید نقشه بااستفاده از قالب معین

بخش هفتم: انجام سولات و پرس وجو Query
تسلط بر مفاهیم
اهداف
مفاهیم
مفهوم Queryچیست ؟
جستجوی محاوره ایInteractive))
انتخاب از طریق اطلاعات جدول توصیفیSelect By Attributes
انتخاب باتوجه به ارتباط مکانی Selecting by Location))
برگزیدن روش انتخاب Selection))
توصیف Query
مروری بر سوالات
تسلط بر مهارت ها
خروجی داده های حاصل از انتخاب
تمرینات
چالش بامشکلات
تسلط بر مهارتها
انتاب لایه ها بااستفاده از روش Interactiveاستفاده از نشانگر ها
انتخاب با استفاده از اشکال
پاک نمودن انتخاب انجام شده
سایر گزینه های این پنجره
انتخاب با استفاده از ارتباط مکانیSelection By Location
ایجاد یک Queryتعریف شدهDefinition Query))
سایرگزینه ها در این پنجره
تغییر رنگ انتخاب و سایر گزینه ها

بخش هشتم: ارتباط فضائی Spatial Joins
تسلط برمفاهیم
اهداف
مفاهیم
ارتباط فضایی چیست ؟
انواع ارتباط فضائی
مثالهایی از ارتباط فضایی
مثال اول
مثال شماره 2
مثال سوم
خلاصه
مروری بر سولات
تسلط بر مهارت
اسامی جدید دو فیلد چیست؟
اتصال ازنوع خلاصه سازی A summary Join))
ارتباط فاصله ایDistance Join))
واحدر نقشه در اتصال فاصله ایjoins distance))
اتصال ساده فضائی پولیگونی( Simple Poligon Join)
خلاصه سازی اتصال پولیگونیSummarized Polygon Joins))
چند نکته مهم در انجام Join
تمرینات
چالش بامشکلات
مهارتهای مرجع

بخش نهم: هم پوشانی نقشه ها
تسلط بر مفاهیم
اهداف
مفاهیم
هم پوشانی نقشه ها
مثالهایی در خصوصنحوه استفاده از Map Overlay
مثال اول-بررسی خطرات
مثال دوم :آنالیز چگونگی دستیابی به محل سکونت گونه ای از حلزونها
Buffering
ابزارهای Geoprocessingخود دارای چندین تابع مختلف است
برشClip))
یکی نمودن Merge))
ادغام پلی گون هاDissolving))
کارائیGeoprocessing
سیستم مختصاتی و واحد نقشه
خلاصه
مروری بر سولات بخش
تسلط بر مهارتها
آماده سازی برای هم پوشانیMap Overlay))نقشه ها
Intersectلایه ها
هم چ
پوشانی خطوط در داخل پولیگون ها
برش لایهClip
نحوه کار باBuffer
محاسبه طولها و مساحت ها در داده ها
تمرینات
چالش بامشکلات
مهارت های مرجع
اجرای توابعIntersectوUnion
برش دادن یک لایه Clip
یکی نمودن لایه هاMerge
Dissolving
دستیابی به مساحت و طولها در Shape fileها
قرار دادن Shape fileدرGeodatabaseدر هنگام بررسی در Arc Map

بخش دهم: انجام اصلاحات اساسی توسط Arc Map
تسلط بر مفاهیم
اهداف
مفاهیم
مروری بر Editing
نوار ابزار Editing
اصلاحات عمومی در خصوص Editing
اصلاحات وسیستم مختصات جغرافیایی
اجرا و میزان اطمینان به عملکردسیستم های مختصات
عوارضSnapping
خلق پولیگونهای مجاور
اصلاح داده ها
اصلاح در خصوص Sketch Tool
اصلاح جداول توصیفی Editing Attribute))
ذخیره فعالیت های انجام شده
خلاصه
مروری بر سولات بخش
مهارتهای مرجع
بعضی ازتوابع ساده مورد استفاده درEditing
کارباSnapping
بکار گیری ابزار Sketch Context Menus
خلق پولیگون ها
اضافه نمودن ساختمان هاAdding Building
خلق مناطق مسکونی
استفاده از ابزار تصحیحAttribute(Attribute Editor)
تمرینات
چالش با مشکلات
مهارتهای مرجع
گزینه های تنظیماتSnapping
مدیریت Snapدرهنگلم انجام عملیات Editing
انتخاب داده ها بررای انجام Edit
انتخاب داده ها بااستفاده از یک خط
انتخاب داده ها با استفادهازپولیگون
نقل مکان داده ها
چرخش داده ها
حذف داده ها
استفاده ازUsing Sketch Context Menus
خلق بازه ای بایک زاویه تعریف شده
خلق یک بازه باطول مشخص
تولید وخلق یک بازه باطول مشخص بامعلوم بودن یک زاویه مشخص
خلق یک خط بازاویه انحراف مشخص
خلق خطوط عمودی ویاموازی
خلق عوارض چند قسمتی
خلق داده هایی باگوشه های مستطیلی
ترسیم پولیگون های مجاور
به کارگیری Attribute Editor
تصحیح یک فیلد برای کلیه های داده ها
مدیریت رکورد ها
تغییر فیلد ارائه شده درAttribute Editor
ذخیره سازی تغییرات انجام شده در هنگام انجام عملیات Edit
اتصال به یک فولدر ویاپایگاه داده زمینی دیگری

بخش یازدهم: تکنیک های بیشتر در خصوص Editing
تسط بر مفاهیم
اهداف
مفاهیم
کاربرد ابزارهای مختلف Sketch Tool
تغییر داده مو جود
اصلاح داده ها
Reshapingداده ها
Flipping
الحاق داه ها به یکدیگر Combining Features))
Merge
Union
تقاطع intersection
برشClip
تابع حریم Buffer
اصلاح داده های به اشتراک گذاشته شده
خلاصه
مروری بر سوالات
مهارتهای مرجع
استفاده از سایر ابزارهای Sketch
تغییر پولیگونها
تغییر خطوط
تکنیک های بیشتر برای اصلاح خطوط
تکنیک های بیشتر برای برای پولیگونها
خلق پولیگونهای Donut
ایجاد حریمBuffering
تمرینات
چالش با مسائل
مهارتهای مرجع
به کار گیری ابزار Sketch
یافتنIntersection
استفاده از ابزارDistance –Distance
خلق ویا ایجاد Arcبه صورت Parametric
Tracing در طول داده ها
Modifyنمودن داده ها
تغییر شکل یک داده
Flippingنمودن یک خط
نشان دادن جهت خطوط
استفاده از Mirrorبرای داده ها
تقسیم یک خط
بریدن یک خط
جابجا نمودن خطوط در فواصل تعریف شده
استفاده از کپی برای تولیدخطوط موازی
Trim نمودن خطوط
استفاده از از دستور Extend
Mergeکردن داده ها
Union کردن داده ها
Intersectداده ها
Clipداده ها
خلق پولیگون حفره دارDount Polygon
استفاده از Clipبرای ایجاد حفره
پرکردن یک حفره باپولیگون دیگر
حریم دادهBuffer
اصلاح داده هایی که اشتراک دارند
خلقMap Topology
تغییر شکل یک مرز مشترک
حرکت دادن Nodeهای به اشتراک گذاشته شده

بخش دوازدهم: کار با پایگاه داده زمینی
تسلط بر مفاهیم
اهداف
مفاهیم
درباره پایگاه زمینی
ایجاد یک پایگاه داده زمینی
ایجاد مجموعه داده ها
استفاده از مقادیر پیش فرض
تنظیم کردن دامنه
روشهای SplitوMerge
سیاست گذاری مرتبط باMergeکردن
زیر سبک ها(نوع فرعی _نوع دوم )
خلاصه
مروری بر سوالات فصل
تسلط یافتن بر مهارتها
اضافه کردن Shap File-coverageهابه پایگاه داده زمینی
بکارگیری پیش فرض های تو صیفی
ایجاد یک مجموعه داده
اضافه کردن لایه های پایگاه داده زمینی از Arc Map
تنظیم دامنه توصیفی
بکاربردن دامنه ها در زمان ویرایش کردن
استفاده از روشهایMergeوSplit
چالش با مشکلات
مهارتهای مرجع
وارد کردن لایه هابه یک پایگاه داده زمینی
پاک کردن یک پایگاه داده زمینی
پاک کردن مجموغعه داده ها

بخش سیزدهم : تحلیل شبکه
تسلط بر مفاهیم
اهداف
مفاهیم
شبکه
انواع شبکه ها
بررسی شبکه
نوار ابزار آنالیزه شبکهUtility
پیدانمودن حلقه هاLoops
Utility Trace Solvers
ترسیم بالادست و پائین دستUpstream& Downstream
Find Common Ancestors
ساخت شبکه
Edgeهای ساده ومرکب
وزن دادن به شبکه
دامنه ها وزیر عناوین
قوانین اتصال
خلاصه
مروری بر سوالات
تسلط بر مهارت
پیدا کردن مسیر عبور
مسائل مربوط به مسیر های پیچیده تر
پیدا کردن خطاهای شبکهTransportation
ردیابیTracingدرشبکه های Utility
تمرینات
چالش بامشکلات
اجرای رد یابی
تغییر فرمت نتایج
استفاده از Weight Filter
نمایش جهت جریان
تنظیمات مربوط به مقیاس نمایش
یافتن کوتاهترین مسیر
پیداکردن ارتباطات و حلقه ها
پائین و بالادستAccumulation

بخش چهاردهم: تحلیل رستری
تسلط بر مفاهیم
اهداف
سودمندیهاوکاستی های مدلهای وکتوری و رستری
جدول اطلاعاتی مربوط به Grid
ارزشها ی No data
سیستم های مختصاتی در داده های رستری
ژئورفرنس نمودن اطلاعات رستری
نمایش شبکه هاGrid
سیستم مختصات جغرافیایی و آنالیز آنها
آنالیز رستری
تابع Global function
تابع Distance
تراکم Density
Interpolate to raster
Surface Analysis
Cell Statistics
Neighborhood Statistics
Zonal Statistics
Reclassify
Raster Calculator
Convert
نقشه هم پوشانی حاصل از قانئن 0و1Boolean Map Overlay
کنترل گزینه های پردازش و تحلیل
آنالیزExtent
آنالیز اندازه سلولها
آنالیز Mask
دایرکتوری برای انجام کار The Working Directory workspace
خلاصه
مروری بر سولات بخش
مهارتهای مرجع
اجرای آنالیز هم پوشانی بولین
استفاده از تابع توپوگرافی
استفاده از تابع Neighborhood
استفاده از تابعZonal
بکارگیری تابع انترپوله
بکارگیری گزینه Analysis
تمرینات
چالش با مسائل

مهارتهای مرجع
تنظیمات Analysis Environment
تنظیمات مربوط به Extent
تنظیمات مربوط بع اندازه سلولها
تبدیل داده های رستری و داده های وکتوری به یکدیگر
تبدیل داده های وکتوری به رستری
طبقه بندی مجدد رسترها Reclassify grid
انجام محاسبات آماری سلولها
انجام محاسبات مربوط به Statistics Neighborhppyd
محاسبات آماری به صورت Zonal
بکارگیری توابع مربوط به Surface
محاسبه View shed
خلق نقشه تراکم Density Map
انترپوله نمودن بین نقاط
پیداکردن حداقل Costبین دو نقطه

مطالب مرتبط