کتاب راهنمای کاربردی ArcGIS

نام کتاب :
راهنمای کاربردی ArcGIS

نویسنده : سارا سنجری
ناشر : مهرگان قلم ، عابد
سال چاپ اول : 1390
تعداد صفحات : 424 صفحه

نوبت چاپ: 6
سال چاپ آخر : 1394
قیمت چاپ آخر : 80000 تومان
( همراه با CD )

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست.

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.
درباره این کتاب:
در این کتاب ابزارهای مختلف برنامه ArcGIS در سطح مقدماتی مطرح شده است ولی مطالعه این کتاب برای مبتدیان توصیه نمی شود زیرا متاسفانه ترتیب مناسبی در فصل های کتاب رعایت نشده است و مانند بسیاری از کتاب های ترجمه شده، در اغلب موضوعات صرفا به معرفی ابزارها و منوها پرداخته شده است با این حال مطالعه این کتاب می تواند برای افرادی که آشنایی قبلی با ArcGIS دارند مفید باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه ای بر GIS
مقدمه ای برGIS
برخی از قابلیتهای GIS
کاربرد GIS در مدیریت بحران
کاربرد GIS در آبیاری وزهکشی
مولفه های GIS

فصل دوم : نصب نرم افزار ARC GIS
راهنمای نصب
مفاهیم و واژگان کلیدی در ARC Info
انواع داده ها در GIS
انواع فرمتهای GIS

فصل سوم : آشنایی با محیط کاری Arc Catalog
آشنایی با محیط کاری Arc Catalog
توانایی های Arc Catalog
آشنایی با Geodatabase
مزیتهای Geodatabase
ایجاد Personal Geodatabase
ایجاد Feature Dataset
ساخت Feature Class
ساخت Shapefile
ایجاد Database Table

فصل چهارم: آشنایی با محیط کاری Arc Map
آشنایی با محیط کاری Arc Map
آشنایی با سیستم مختصات ((Coordinate System
وارد نمودن داده درArc Map
آشنایی با Tools Men
افزودن یک Data frame جدید به TOC
افزودن گروه لایه به Data frame
کار با جداول توصیفی
انتخاب عوارض با استفاده از جدول توصیفی
پرسش گیری شرطی((Query
انتخاب عوارض با استفاده از مختصات هندسی(Select By Location)
نماد گذاری لایه ها
کار با Style ها
مدیریت Style ها
ساخت Symbol
طبقه بندی عوارض لایه
Editing درArc Map
کار با گرافیک ومتن در Arc Map
برچسپ گذاری Labeling))
ایجاد Book marks
آشنایی با جعبه ابزار Effects
ذخیره نمودن یک پروژه
ایجاد Layout
ایجاد گراف
ایجاد Grid
خروجی گرفتن از نقشه Export Map))

فصل پنجم: کار با فایل های CAD و ساخت توپولوژی در GIS
آشنایی با توپو لوژی Topology))
ایجاد توپولوژی
قوانین توپولوژی Topology Rules))
آشنایی با جعبه ابزارTopology
افزودن کلاس عارضه Feature Class)) به توپولوژی

فصل ششم: زمین مرجع نمودن Georeferencing))
زمین مرجع نمودن
آشنایی با جعبه ابزار Georeferecing

فصل هفتم : آشنایی با Geometric Network
آشنایی با Geometric Network
انواع عوارض شبکه
آشنایی باواژه هاومفاهیم کلیدی Geometric Network
ایجاد Geometric Network
آشنایی با برنامه جانبی Utility Network Analyst

فصل هشتم : آشنایی با Arc Toolbox
آشنایی با Arc Toolbox
جعبه ابزار۳D Analys
جعبه ابزار Cartography
جعبه ابزار Conversion
جعبه ابزار Data Interoperability
جعبه ابزار Data Management
جعبه ابزار Editing Tools
جعبه ابزار Geocoding
جعبه ابزارGeostatistical Analyst
جعبه ابزار Linear Referencing
جعبه ابزار Network Analyst
جعبه ابزار Parcel Fabric
جعبه ابزار Schematics
جعبه ابزار Server Tools
جعبه ابزار Spatial Analyst
جعبه ابزار Spatial Statistics
جعبه ابزار Tracking Analyst

فصل نهم: آشنایی با رستر و آنالیزهای مبتنی بر آن
آشنایی با رسترRaster))
Panchromatic Sharpening
موزائیک نمودن فایلهای رستری
آشنایی وکار با برنامه جانبی Spatial Analyst
مکان یابی Site Selection))
نقشه سایه روشن Hillshade))
ایجاد نقشه شیب Slope))
آشنایی با تابع Overlay))
آشنایی با نقشه های حریم Mapping Distanse))
ایجاد نقشه های تراکم Density map))
درون یابی Interpolation to Raster))
ایجاد خطوط کانتور
نقشه جهت شیبAspect))
نقشه میدان دید Viewshed))
نمایش عملیات خاکی ]خاکریزی وخاکبرداری [ (Fill/Cut)
آنالیزهای آماری رسترها
تبدیل Raster وVector به همدیگر
ایجاد نمودارHistogram))

فصل دهم : آشنایی وکار با برنامه جانبی 3D Analist
آشنایی و کار بابرنامه جانبی 3D Analist 
آشنایی با محیط Arcscene
عملیات Drape
3D Analist
تبدیل عوارض دو بعدی به سه بعدی
ساخت TIN
ساخت Terrain
تحلیلهای TIN
Convert

فصل یازدهم : ایجاد انیمیشن
ایجاد انیمیشن
روش های ایجاد انیمیشن
مدیریت انیمیشن
ذخیره نمودن انیمیشن

فصل دوازدهم : آشنایی وکاربابرنامه جانبی ArcScan
برنامه جانبی Arc Scan
تنظیمات Arc Scan
روش نیمه اتوماتیک
آماده سازی رستر در روش اتوماتیک
متدهای Selection
اندازه های ضخامت وقطر
روش اتوماتیک

فصل سیزدهم:آشنایی با محیط کاری Arc Globe
آشنایی با محیط کاری Arc Globe
قابلیتهای Arc Globe
ورود اطلاعات به محیط Arc Globe
آشنایی با جعبه ابزارهای Arc Globe
دامنه نمایش یک لایه Visibility Rang of a layer))
Extrusion and Drape
مدیریت حافظه موقت

فصل چهاردهم: GPS
کاربردهای GPS
موقیعت یاب لحظه ای On line))
موقیعت یاب غیر لحظه ای Off line))
GPS در ArcMap
آشنایی با جعبه ابزار GPS
تنظیمات اتصال گیرنده GPS
شبیه سازی اتصال به گیرنده GPS
تنظیمات شبیه سازی
شروع شبیه سازی
خاتمه شبیه سازی
تنظیمات نمایش
حفظ موقیعت فعلی در صفحه نمایش
اضافه نمودن مقصد
انتقال موقعیت ها به یک پرونده

مطالب مرتبط