کتاب سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

نام کتاب :
سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

ناشر : سیدرضا حسین زاده و علیرضا بیدخوری
انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد
تعداد صفحات : 296 صفحه
سال چاپ اول : 1387
نوبت چاپ: 5
سال چاپ آخر : 1395
قیمت چاپ آخر : 13000 تومان
( همراه با DVD )

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست.

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

شاید به دلیل تداخل مرز‌های علوم از یک طرف و نفوذ GIS در بخش‌های مختلف مطالعاتی و تحقیقاتی از طرف دیگر نتوان جایگاه آن را در میان شاخه‌های علوم  به طور دقیق مشخص کرد. در واقع سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای دو جنبه یکی فناوری محض و دیگری کاربرد این فناوری در علوم مختلف است. فناوری محض در GIS به ایجاد، توسعه و تکامل نرم افزارها می‌ پردازد و رابطه تنگاتنگی با علوم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کامپیوتر داشته در حالیکه جنبه کاربردی آن عمدتا به بهره‌برداری از این فناوری در سایر علوم مرتبط با پدیده‌های جغرافیایی و زمینی ارتباط می‌یابد. هر فصل از این اثر مشتمل بر دو قسمت یکی مبانی GIS و دیگری پروژه‌های عملی مربوط به همان فصل است. تمرین‌ ها به صورت گام به گام و بسیار آسان بیان شده است و مواد آن در قالب یک لوح فشرده همراه کتاب در اختیار خواننندگان قرار می‌گیرد برای انجام فعالیت‌ های عملی به کاربران و مخاطبان توصیه می‌شود لایه‌های مربوط به دروس مختلف را در پوشه مشخصی در سیستم نرم افزاری خودشان کپی کرده تا با سهولت انعطاف‌ پذیری بیشتری تمرین کنند.

فهرست مطالب

فصل ۱: آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مقدمه
تعریف و کاربردهای GIS
تاریخچه مختصری از GIS
معرفی داده های جغرافیایی دارای مختصات
داده های مکانی
داده های توصیفی
روش های اتصال داده های توصیفی و مکانی به یکدیگر
عملیات GIS و مراحل آن
ورود داده های مکانی
نمایش داده ها
جستجوی داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
مدل ها و مدلسازی در GIS
کارهای عملی فصل ۱
آشنایی با Arc Catalog
آشنایی با ArcMap
معرفی Arc نصب نرم افزارInfo workstation
روش نصب نرم افزار ArcGISنسخه های ۹x، ۹٫۱x، ۹٫۲x
روش نصب نرم افزار ArcGIS 9X
روش نصب نرم افزار ArcGIS 9.1X
روش نصب نرم افزار ArcGIS 9.2X

فصل ۲: سیستم های مختصات نقشه
مقدمه
سیستم مختصات جغرافیایی
شکل و ابعاد زمین
سیستم های تصویر نقشه
انواع سیستم های تصویر نقشه
پارامترهای مربوط به سیستم های تصویر
انواع سیستم های تصویر مورد استفاده در نقشه ها
سیستم های تصویر مرکاتور معکوس و UTM
سیستم تصویر مخروطی مشابه لامبرت
سیستم های مختصات قائم الزاویه مسطح یا شبکه ای
سیستم شبکه ای UTM
شبکه UPS
سیستم های مختصات در GIS
فایل سیستم تصویر
سیستم های مختصات از پیش تعریف شده در GIS
سیستم تصویر شناور
کارهای عملی فصل ۲ (سیستم های تصویر )
تمرین ۱: تبدیل سیستم مختصات جغرافیایی به شبکه ای
تمرین۲: ورود یک سیستم مختصات
تمرین ۳: مختصات دار کردن یک shaperfileبا استفاده از
سیستم مختصات از پیش تعریف شده
تمرین۴: تبدیل از یک سیستم مختصات به سیستم مختصات دیگر
یادداشت آموزشی شماره۱: مقیاس
یادداشت آموزشی شماره۲: نحوه اندازه گیری فواصل با استفاده از
مختصات مستوی و جغرافیایی
یادداشت آموزشی شماره۳: نمونه ای از یک فایل سیستم تصویر در ArcGIS

فصل ۳: مدل برداری داده ها در GIS
مقدمه
مدل زمینی ارتباطی داده ها
نمایش مناظر ساده
توپولوژی
مدل coverage شرکت ایزری
ساختار داده های Coverage
اهمیت توپولوژی
داده های برداری غیر توپولوژیکی
مدل های داده ای عوارض ترکیبی
TIN
مدل داده ای مناطق یا نواحی
مدل اطلاعاتی مسیرها
مدل داده ای شی ء گرا
کلاس ها یا طبقات عوارض
روابط بین کلاس ها
مدل اطلاعاتی Geodatabase
نمایش هندسی عوارض جغرافیایی درGeidatabase
ساختار داده ها در Geodatabase
رابط
دستورات توپولوژی
مزایای مدل Geodatabase
کارهای عملی فصل ۳
تمرین۱: بررسی ساختار فایل های اطلاعاتی Shapefile,Coverage
تمرین۲: مشاهده و مرور مناطق و مسیرها
تمرین۳: مشاهده یک TIN
نمرین۴: ایجاد پایگاه اطلاعاتی زمینی، مجموعه داده های عارضه و کلاس عارضه
تمرین۵: تبدیل یک Shapefile به کلاس عارضه پایگاه داده های زمینی

فصل۴: مدل رستری داده ها
مقدمه
مبانی و اصول مربوط به داده های رستری
مقدار یک سلول رستری
ابعاد سلول رستری
باندهای رستری
سیستم مختصات در داده های رستری
انواع داده های رستری
تصاویر ماهواره ای
مدل های رقومی ارتفاع متعلق به سازمان زمین شناسی امریکا
سایر DEMها
DEM های جهانی
فایل های اسکن شده Bi- Level
نقشه های رستری رقومی (DRGS)
فایل های گرافیکی
داده های رستری مخصوص نرم افزارهای GIS
ساختار داده های رستری
ساختار کد گذاری سلول به سلول
روش کد گذاری در امتداد طولی
روش درختواره چهارشاخه
فشرده سازی داده ها
تبدیل داده ها به یکدیگر
تبدیل داده های رستری و برداری
کارهای عملی فصل ۴
تمرین۱: نمایش یک تصویر ماهواره ای در ArcMap
تمرین۲: تبدیل داده های وکتوری به رستری

فصل ۵: داده های ورودی و ایجاد آنها در GIS
مقدمه
داده های موجود در GIS
ایجاد داده های جدید
داده های سنجش از دور
عکس های هوایی
داده های زمینی
فایل های نوشتاری با مختصات X وy
رقومی کردن نقشه های کاغذی
اسکن کردن یا رقومی سازی خودکار
اهمیت نقشه های منبع
کارهای عملی فصل ۵
تمرین۱: رقومی کردن در محیط کامپیوتر
تمرین۲: افزودن داده های x و y در ArcMap

فصل ۶: تبدیل هندسی یا ژئورفرنس کردن نقشه ها
مقدمه
تبدیل هندسی یا ژئورفرنس کردن نقشه ها
تبدیل نقشه به نقشه و تصویر به نقشه
روش های تبدیل هندسی
تغییر شکل Affine
نقاط کنترل
خطای RMS
تقسیر خطای RMS در نقشه های رقومی شده
Resampling پیکسل ها در فرآیند تبدیل هندسی
کارهای عملی فصل ۶: تبدیل هندسی( ژئورفرنس کردن نقشه ها )
تمرین۱: ژئورفرنس و Rectify کردن یک نقشه اسکن شده
تمرین۲: استفاده از ArcScan برای تبدیل خطوط رستری به وکتور
تمرین۳: ژئورفرنس کردن یک تصویر ماهواره ای با استفاده از نقشه
تمرین۴: ژئورفرنس کردن عکس های هوایی

فصل۷: ویرایش داده های مکانی
مقدمه
خطاهای موقعیتی
علل خطاهای رقومی سازی
خطاهای توپولوژیکی
خطاهای توپولوژیکی مربوط به شکل عوارضی
خطاهای توپولوژیکی موجود بین داده ها
ویرایش توپولوژیکی
ویرایش توپولوژیکی روی Coverage ها
ویرایش با توپولوژی نقشه
ویرایش با استفاده از دستورات توپولوژی
ویرایش غیر توپولوژیکی
ویرایش عوارض موجود
ایجاد عوارض جدید از عوارض موجود
سایر عملیات ویرایشی
انطباق و همسازی لبه ها (Edgematching)
هموارسازی و ساده سازی خطوط
کارهای عملی فصل ۷: ویرایش داده های مکانی
تمرین۱: ویرایش یک Shapefile
تمرین۲: کاربرد Cluster Tolerance برای اصلاح خطاهای رقومی سازی بین دو Shapefile
تمرین۳: استفاده از دستور توپولوژی برای مرتفع کردن خطوط متعلق (Dangles)
تمرین۴: استفاده از دستور توپولوژی براییکسان سازی دو لایه پلی گونی که همپوشانی دارند.
تمرین۵: انجام عملیات اتصال حواشی نقشه ها ( Edgematching)

فصل۸: داده های توصیفی و مدیریت آنها در GIS
مقدمه
داده های توصیفی در GIS
انواع جدول های توصیفی
مدیریت پایگاه داده ها
نوع داده های توصیفی
مدل ارتباطی داده های توصیفی
انواع ارتباطات
اتصال و ارتباط جدول ها
ورود داده های توصیفی
تعریف فیلد
روش های ورود فیلد
تأیید داده های توصیفی
دستکاری فیلدها و داده های توصیفی
حذف و اضافه کردن فیلدها
طبقه بندی داده های توصیفی
محاسبه داده های توصیفی
کارهای عملی فصل ۸
تمرین۱: ورود داده های توصیفی از یک لایه geodatabase
تمرین ۲: اتصال جدول ها در Arc Map
تمرین۳: ارتباط جدول ها در Arc Map
تمرین ۴: ایجاد داده های توصیفی جدید به واسطه طبقه بندی داده های موجود
تمرین ۵: کاربرد روش پیشرفته در طبقه بندی داده های توصیفی
تمرین ۶: ایجاد داده های توصیفی جدید با استفاده از محاسبه داده ها

فصل ۹: نقشه های ناهمواری و تجزیه و تحلیل آنها
مقدمه
داده هایی مورد نیاز تهیه و ترسیم نقشه های ناهمواری
DEM
TIN
روش های نمایش ناهمواری
روش منحنی های تراز
نیمرخ توپوگرافی
روش سایه
روش هیپسومتریک ( رنگ های تدریجی )
دید پرسپکتیو
شیب و جهت شیب
الگوریتم های محاسباتی شیب و جهت آن در لایه های رستری
الگوریتم های محاسبه شیب در لایه های TIN
عوامل مؤثر برمقادیر شیب و جهت شیب
انحنای سطحی
مقایسه مدل های رستری و TIN با یکدیگر
کارهای عملی فصل ۹
تمرین۱: استفاده از DEMبرای تهیه نقشه های ناهمواری
تهیه نقشه توپوگرافی
ترسیم نیمرخ توپوگرافی
ایجاد نقشه سایه ناهمواری (hillshade)
ایجاد دید پرسپکتیو
تمرین۲: ایجاد نقشه شیب، جهت شیب و انحنای سطح زمین از DEM
تهیه نقشه شیب
ایجاد لایه جهت شیب
ایجاد لایه انحنای زمین
تمرین۳:ساخت و نمایش TIN
تمرین۴:ایجاد TINو سپس DEMاز نقشه توپوگرافی

فصل ۱۰: میدان های دید و حوضه های آبریز
مقدمه
تجزیه و تحلیل میدان دید
پارامترهای تحلیل میدان دید
کاربرد های تجزیه و تحلیل میدان دید
مطالعات مربوط به حوضه های آبریز
ایجاد لایه DEM پر شده
تهیه لایه جهت جریان
استخراج لایه شبکه زهکشی
لایه اتصال آبراهه ها به یکدیگر
رتبه بندی آبراهه ها
استخراج حوضه ها و زیر حوضه ها به روش منطقه ای
استخراج حوضه های آبریز متکی بر یک یا چند نقطه
عوامل مؤثر بر تجزیه و تحلیل حوضه های آبریز
کاربرد های تجزیه و تحلیل کامپیوتری حوضه های آبریز
کارهای علمی فصل ۱۰
تمرین۱: انجام تجزیه و تحلیل های میدان دید
تمرین۲: ایجاد یک لایه نقطه ای جدید برای تحلیل میدان دید
تمرین۳: استخراج حوضه های آبریز
تمرین۴: استخراج حوضه آبریز در بالا دست نقطه خروجی
تمرین ۵: استخراج شبکه زهکشی رستری و تبدیل آن به وکتور

فصل۱۱: کارتوگرافی و نمایش داده های جغرافیایی
مقدمه
نمادسازی کارتوگرافیکی عوارض جغرافیایی
استفاده از رنگ
طبقه بندی داده ها
انواع نقشه
تایپ روی نقشه ها
انواع تایپ
انتخاب انواع تایپ
جانمایی نوشته ها در متن نقشه
طراحی نقشه
تنظیم و ترکیب عناصر نقشه (layout)
دید سلسله مراتبی یا شبه سه یعدی
تولید نقشه
کارهای عملی فصل۱۱: تنظیم layoyt و تهیه نقشه های مختلف برای ارائه و چاپ
تمرین۱: تهیه نقشه کروپلیت و تنظیم layout آن
نمرین۲:استفاده از نمادهای تدریجی،خطی، جاده ای و نوشتاری
تمرین۳: برچسپ گذاری رودخانه ها

مطالب مرتبط