کتاب مبانی نقشه خوانی

نام کتاب:
مبانی نقشه خوانی

مولف: مجتبی یمانی
انتشارات: دانشگاه تهران
سال انتشار: 1397
نوبت چاپ: سیزدهم
تعداد صفحات: 194
قیمت چاپ اول: 15000 تومان

این اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شود

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

همواره تجربه نشان داده است دانشجویان به ویژه در دوران کارشناسی توانایی تجسم اطلاعات عملی نقشه در ذهن خود را ندارند و این موضوع موجب عدم یادگیری آنها می شود. این کتاب به صورت مصور و کارگاهی در زمینه نقشه خوانی و به منظور این هدف نگاشته شده است. در واقع نویسنده تلاش کرده است روش های ساده نقشه خوانی و استفاده از نقشه با روش های متداول اولیه برای دانشجویی که در ابتدا با نقشه های تخصصی مواجه می شود را تشریح کند.

فهرست مطالب

فصل اول: سطح زمین در روی نقشه
شکل و ابعاد زمین
الپسوئید زمین (بیضوی مقایسه ژئوئید)
دایره عظیمه چیست
روش تعیین فاصله در امتداد یک دایره عظیمه
روش تعیین فاصله در امتداد مدارات (دوایر صغیره)

فصل دوم: موقعیت
تعیین موقعیت
مختصات جغرافیایی
تعیین موقعیت نقاط از روی نقشه
تعیین موقعیت از طریق مختصات جغرافیایی
سیستم مختصات قطبی مسطحاتی
سیستم مختصات قائم‌الزاویه

فصل سوم: جهت‌ها و امتدادها
جهت
انواع شمال‌ها
شمال حقیقی یا شمال جغرافیایی
شمال مغناطیسی
شمال شبکه
واحدهای اندازه‌گیری زاویه روی نقشه
زاویه آزیموت
زاویه برینگ

فصل چهارم: مقیاس نقشه
روش‌های نمایش مقیاس نقشه
مقیاس کسری
مقیاس خطی یا ترسیمی
انواع مقیاس‌های خطی
مقیاس گفتاری یا لفظی
رابطه بین مقیاس نقشه و مساحت سطوح
روش محاسبه مساحت پهنه‌ها روی نقشه
طبقه‌بندی نقشه‌ها براساس مقیاس
مبالغه در مقیاس

فصل پنجم: اندازه‌گیری روی نقشه
نکات قابل توجه در اندازه‌گیری روی نقشه‌ها
روش‌های اندازه‌گیری فاصله و طول خطوط
روش‌های اندازه‌گیری طول خطوط مستقیم
روش‌های اندازه‌گیری طول خطوط منحنی
اندازه‌گیری مساحت پهنه‌ها
اندازه‌گیری مساحت سطوح دارای شکل هندسی منظم
اندازه‌گیری مساحت پهنه‌های دارای شکل هندسی نامنظم

فصل ششم: سیستم‌های تصویر نقشه
سیستم‌های معادل و سیستم‌های مشابه
زمینه نظری سیستم‌های تصویر
انواع سیستم‌های تصویر
سیستم‌های تصویر مستوی
ویژگی‌های مشترک سیستم‌های تصویر مستوی
انواع مهم سیستم‌های تصویر مستوی
سیستم‌های تصویر مخروطی
انواع سیستم‌های تصویر مخروطی
سیستم‌های تصویر استوانه‌ای
انواع مهم سیستم‌های تصویر استوانه‌ای
سیستم‌های تصویر منفرد

فصل هفتم: علائم و نمادها روی نقشه
علائم قراردادی
ملاک‌های انتخاب علائم
طبقه‌بندی علائم قراردادی

فصل هشتم:  تکنیک‌های نمادگذاری
تکنیک کروکروماتیک
تکنیک کروپلت
تکنیک ایزوپلت
تکنیک نقطه‌ای
تکنیک کروگرافیک
تکنیک دینامیک
تکنیک پراکندگی تصویری

فصل نهم: انواع نقشه
طبقه‌بندی نقشه‌ها براساس موضوع
طبقه‌بندی نقشه‌ها براساس مقیاس
طبقه‌بندی براساس محتوا و زمینه کاربردی
نقشه‌های عمومی
نقشه‌های ویژه

فصل دهم: روش‌های نمایش ناهمواری‌ها
نمایش ارتفاع روی نقشه
نقاط ارتفاعی
روش هاشور
روش سایه زدن (استمپاژ)
روش استفاده از رنگ (روش هیپسومتریک)
روش استفاده از منحنی میزان (خطوط تراز)
روش‌های ترکیبی

فصل یازدهم: نقشه‌های توپوگرافی
مفهوم خطوط تراز
خواندن ارتفاع از روی منحنی‌های میزان
رابطه بین توپوگرافی و اجزای خطوط تراز
نمایش پستی‌ها و بلندی‌ها

فصل دوازدهم: اندازه‌گیری روی نقشه‌های توپوگرافی
اندازه‌گیری میزان شیب
اندازه‌گیری حجم عوارض از روی نقشه‌های توپوگرافی

فصل سیزدهم: شبکه‌های قائم‌الزاویه
سیستم شبکه U.T.M
سیستم شبکه U.P.S
سیستم شبکه ژئورف
راهنمای طبقه‌بندی نقشه‌های بزرگ مقیاس (اندکس)
راهنمای اتصال نقشه‌ها

فصل چهاردهم: نقشه‌خوانی میدانی
استفاده از نقشه در روی زمین
توجیه نقشه
جهت‌یابی در روی زمین
تعیین موقعیت ایستگاه

فصل پانزدهم: پیوست‌ها
تبدیل واحدهای اندازه‌گیری متریک و غیرمتریک
تبدیل واحدهای معادل متریک
تبدیل واحدهای مربع
تبدیل واحدهای مکعب
تبدیل واحدهای اندازه‌گیری دما
اندازه‌گیری روی نقشه و تبدیل به واحدهای متریک روی زمین
اندازه کاغذها
فهرست منابع

مطالب مرتبط