کتاب کاربرد سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در مطالعات هیدرولوژیکی


نام کتاب:
کاربرد سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در مطالعات هیدرولوژیکی

نویسنده: سجاد علیزاده‌کاکلر
ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: 1398

نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 222 صفحه
قیمت چاپ اول : 40000 تومان

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست.

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

افزایش سریع جمعیت و محدودیت امکانات موجود، لزوم استفاده بهینه از منابع آب را ضروری می نماید. بر این اساس وجود یک راهنمای جامع در خصوص اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع جهت بررسی کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز و استفاده از علوم و فناوری های اطلاعاتی پیشرفته که نیاز به اندازه گیری و مشاهدات میدانی را کاهش می دهد، بیش از پیش احساس می شود. با توجه به مطالب فوق، لزوم بررسی منابع آب با استفاده از ابزار ذکر شده در عصر حاضر بیش از پیش احساس می شود. نویسنده سعی در این دارد تا با استفاده از تجربیات خود در زمینه مطالعات متخلف در حوضه منابع آب زیرزمینی و هیدروژئولوژی و نشت در سازه های مختلف زیرزمینی مطالبی را مفید در اختیار خواننده محترم قرار دهد.

این نوشته با هدف ارائه روش‌های مختلف در به کارگیری توانایی ها و قابلیت‌های سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در انجام مطالعات منابع آب حوضه های آبریز تهیه گردیده، به گونه ای که با استفاده از الگوریتم‌ها و سیستم‌ها و محیط های رایانه‌ای بتوان با کیفیت مناسب، این پارامترها را استخراج نموده و مطالعات هیدرولوژیک حوضه‌های آبریز و مربوطه را انجام داد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
هدف
دامنه کاربرد

فصل اول: مفاهیم پایه در سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS)

کلیات
تاریخچه و تعاریف
تعریف GIS
منابع داده قابل استفاده
مدل‌های داده مکانی
مدل داده سلولی
مدل داده برداری
ساختارهای داده
نحوه ورود داده به پایگاه داده
اخذ و رقومی سازی اطلاعات
منابع تهیه داده های مکانی
رقومی ساز
تصحیح و ویرایش داده‌ها
مرجع کردن داده ها
خروجی‌های اطلاعات
خروجی کاغذ
خروجی رقومی
انواع پردازش‌ها
توابع هیدرولوژیک
تجزیه و تحلیل‌های شبکه
قابلیت تبادل اطلاعات
محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده
کیفیت اطلاعات
مروری بر برخی پیشرفت‌های اخیر در سیستم‌های اطلاعات مکانی

فصل دوم: استفاده از GIS در مطالعات منابع آب

همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی نقشه های پایه
روش کار
تهیه و کنترل کیفیت مدل های رقومی ارتفاعی زمین (DEM)
تهیه مدل‌های رقومی ارتفاعی زمین
مروری بر روش‌های درون یابی در مدل های رقومی زمین (DTM)
روش‌های درونیابی سراسری و محلی
روش‌های درون یابی سراسری
کیفیت مدل های رقومی زمین
خطاهای تصادفی
خطاهای سیستماتیک
خطاهای بزرگ (اشتباهات)
معیارهای قابل پذیرش دقت در تولید مدل‌های رقومی زمین
کاربردهای GIS در مطالعات فیزیوگرافی حوضه های آبریز
محصولات قابل استخراج از مدل‌های رقومی ارتفاعی زمین
نقشه شیب
نقشه جهت شیب
نقشه جهت جریان
محاسبه منحنی‌های فراز سنجی (هیپسومتری)
ایجاد منحنی های هم ارزش
نیمرخ طولی و عرضی آبراهه‌ها
کاربردهای GIS در تعیین توزیع مکانی پارامترهای اقلیمی
بررسی راهکارهای انتخاب و کاربرد مدل های رقومی زمین (DTM) برای مطالعات منابع آب
تهیه نقشه هم باران
تهیه نقشه هم فشار
تهیه نقشه هم دما
تهیه نقشه هم تبخير
استخراج پارامترهای مورد نیاز برای مدل سازی بارش رواناب حوضه های آبریز
تهیه ورودی های مکانی مدل HEC- GeoRAS ، HEC – GEOHMS ، HEC – HMS  و WMS با استفاده از GIS
معرفی HEC- GeoHMS
معرفی HEC- HMS
معرفی HEC- GeoRAS
مدل WMS
تهیه هیدروگراف‌های واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک (GIUH)
استخراج پارامترهای مدل‌های متداول فرسایش مانند مدل فرسایش جهانی و PSIAC
معرفی معادله جهانی فرسایش خاک (USLE)
معرفی مدل PSIAC
تلفیق پارامترهای فیزیوگرافی، اقلیمی و پیکره زمین (زمین و خاک) برای تعیین حوضه‌های همگن
کاربرد GIS در مطالعات آب‌های زیرزمینی
ساماندهی داده‌ها و تولید لایه‌های اطلاعاتی پایه آب‌های زیرزمینی
توپوگرافی
شبکه آبراهه‌ها
زمین شناسی
ژئوالکتریک
چاه و گمانه
عمق سنگ کف
جنس سنگ کف
شبکه پیزومتری
عمق سطح آب
توزیع بار هیدرولیکی أبخوان
نقاط منابع آب
ضرایب هیدرولیکی آبخوان حاصل از آزمایش پمپاژ
پهنه بندی آبرفت‌های یک دشت بر اساس تراوایی
مدیریت سری‌های زمانی عوامل هیدرولوژیکی
چگونگی تهیه و نمایش داده‌های ثانویه برای مطالعات و مدل سازی آب‌های زیرزمینی
نحوه تعیین ضخامت آبخوان
نحوه تعیین قابلیت نفوذپذیری آبخوان
تعیین گستره آبخوان آبرفتی
تعیین حدود و هندسه آبخوان
تهیه نقشه‌های هم ارزش عوامل کمی مورد نیاز
تهیه شبکه جریان
نحوه تعیین ارتباط هیدرولیکی آبخوان و جریان های سطحی
بررسی نحوه تهیه نقشه‌های هم ارزش کیفی آب‌های زیرزمینی
نحوه پردازش نقشه های آلودگی بر اساس خروجی مدل‌ها
نقشه گستره مکانی منابع آلاینده
چگونگی توسعه پایگاه داده آبهای زیرزمینی
نحوه تبادل اطلاعات بین محیط GIS و مدل آبهای زیرزمینی
نحوه ذخیره سازی داده‌های مکانی و تغییرات زمانی آن‌ها
مدیریت داده آب‌های زیرزمینی اعم از داده‌های اولیه و ثانویه و نتایج
مطالعات و مدل سازی

فصل سوم: مفاهیم پایه سنجش از دور (RS)

کلیات
اصول و مفاهیم پایه در سنجش از دور
تاریخچه و تعاریف
تعاريف
تاریخچه
مروری بر فیزیک سنجش از دور
تابش الکترومغناطیس
قوانین تابش
طیف الکترومغناطیس
برخورد با جو
برخورد تابش به اشیا
مزایا و ویژگی‌های سنجش از دور
طبقه بندی سیستم‌های سنجش از دور
سکوها و سنجنده‌ها در سنجش از دور
انواع داده‌ها در سنجش از دور
داده‌های خام
داده‌های پردازش شده
مروری بر داده‌های سنجش از دور قابل استفاده در مطالعات منابع آب
اصول پردازش تصویر
اصول پردازش تصویر در سنجش از دور بصری
اصول پردازش تصویر در سنجش از دور رقومی
تصحیحات قابل اعمال در پردازش تصویر در سنجش از دور
تصحیحات رادیومتریک
تصحیحات هندسی
آشکارسازی تغییرات با استفاده از سنجش از دور
اهمیت و لزوم بررسی تغییرات سطح زمین
نیازمندی‌های اولیه جهت تحلیل تشخیص تغییرات
عوامل مزاحم در تحلیل آشکارسازی تغییرات و روش‌های تعدیل آن
مراحل پیش پردازش لازم جهت تحلیل آشکارسازی تغییرات
روش‌های آشکارسازی تغییرات در سنجش از دور
ارزیابی و مقایسه روش‌های آشکارسازی تغییرات
محیط‌های نرم افزاری در پردازش رقومی تصاویر سنجش از دور
معیارهای انتخاب
مقایسه نرم افزارهای پردازش رقومی تصاویر سنجش از دور

فصل چهارم: استفاده از سنجش از دور در مطالعات منابع آب

نمایش توزیع فضایی گستره های آبی
نمایش توزیع فضایی و تغییرات زمانی پوشش گیاهی
روش‌های متعامد
روش شاخص قائم گیاه (PVT)
روش شاخص تفاضل گیاه (DVI)
روشهای نسبتی
روش شاخص نسبت گیاه (RVI)
روش نرمال کردن شاخص گیاه (NDVI or LAI)
روش شاخص درصد فروسرخ گیاه (IPv1)
روش‌های مرکب
روش شاخص تعدیل خاک گیاه (SAVI)
روش شاخص اصلاح شده تعدیل خاک گیاه (MSAV)
روش‌های تشخیص تغییرات پوشش گیاهی
روش شاخص تامین آب گیاه (WSVI)
روش شاخص خشگی گیاه (VD1)
روش شاخص آنومالی گیاه (AVI)
روش شاخص شرایط گیاه (VCI)
تعیین گستره مناطق برخی حوضه‌های آبریز
تهیه نقشه پوشش طبیعی و کاربری اراضی
معیارهای طبقه بندی
کلاس‌های کلی طبقه بندی و انتخاب تصویر مناسب
کلاس‌های نمونه استفاده شده در سطوحI ، II وlll
مراحل مختلف تهیه نقشه‌های پوشش طبیعی و کاربری اراضی
شناسایی تغییرات در نقشه های پوشش طبیعی و کاربری اراضی
بررسی امکان کاربرد سنجش از دور در برآورد کیفیت آب
مدل‌های کیفیت آب
روابط کارپنتر
روابط خرم
برآورد عمق کدری به وسیله بشقاب سچی (سنجش کدری آب)
رنگ
بررسی آلاینده‌های حرارتی
روش تعیین گیاهان آبزی
تهیه نقشه حرارت سنجی به کمک سنجش از دور
تهیه نقشه حرارتی سطوح پیکره‌های آبی با تصاویر سنجنده MODIS
ضرایب به دست آمده از مدل جهانی
ضرایب به دست آمده از رادیوساندها
تهیه نقشه حرارتی سطوح خشکی با تصاویر سنجنده AVHRR
تدقیق محاسبات تبخیر و تعرق با کمک داده‌های سنجش از دور
کمک به برآورد رطوبت خاک به منظور استفاده در معادلات بیلان منابع آب
فیزیک مساله
الگوریتم خط پایه AMSR-E
کمک به پهنه بندی سیل
الگوریتم تشخیص تغییرات
توانمندی سنجش از دور در پیش بینی و هشدار سیل
بررسی کاربردهای سنجش از دور در مطالعات فرسایش حوضه های آبریز
کاربردهای سنجش از دور در مطالعات فرسایش حوضه آبریز
روش به کارگیری داده‌های تهیه شده
تعیین حدود پیکره های تبخیری (پلایا)
باندهای مرئی
روش هایدن
تعیین مرزهای آبخوان
شناسایی داده‌های سنجش از دوری مورد استفاده در استخراج مرز آبخوان
انتخاب تصاویر
تفکیک سطحی آبرفت‌ها با توجه به دانه بندی
مطالعات زمین شناسی به وسیله سنجش از دور
موارد استفاده تصاویر هوایی و ماهواره ای
راه‌های مختلف تهیه نقشه‌های زمین شناسی
استفاده از روش‌های تفسیری برای طبقه بندی زمین شناسی
استفاده از روش های رقومی برای استخراج مواد سطحی

منابع و مراجع

 

مطالب مرتبط