کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

نام کتاب:
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

مولفین : مصطفی قدمی – محمدرضا کنعانی – مرتضی شعبانی
ناشر : دانشگاه مازندران
سال چاپ اول : 1393
تعداد صفحات : 365
نوبت چاپ : 1
سال چاپ آخر : 1393
قیمت چاپ آخر : 10000 تومان

این اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شود

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ساز و کاری جهت ذخیره ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی را مهیا می سازد و جهت کار همزمان با اطلاعاتی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است. کاربرد GIS در مطالعات شهری به وضوح قابل توجه است. یکی از اهداف مهم برنامه ریزان شهری در فضاهای شهری مکانیابی فضاهای خدماتی مناسب و کاربردی  است از اینرو یکی از ابزارهای توانمند در تعیین مکان فضاهای خدماتی در مناطق شهری استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی است. کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهر به مباحثی از این دست می‌پردازد.

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با Arc cataloalg
بخش cataloalg tree
بخش cataloalg
برگ نشان Content
برگ نشان Preview
برگ نشان Description
نوار ابزارها(Toolbars)
نوار ابزارMain menu(منوی اصلی)
نوار ابزارStandard
نوار ابزارGeography
پایگاه داده ی مکانی(Geodatabase)
کلاس عوارض(Feature class)
Shapefile
DBSE Table

فصل دوم: آشنایی با نرم افزارArc map
نوار ابزارStandard
نوار ابزارTools
اضافه کردن لایه
Data frame
Group Layer
Layer
کار با لایه ها
فعال و غیر فعال کردن لایه ها
جابه جا کردن لایه ها
تغییر نام لایه ها
کپی کردن لایه ها
حذف لایه ها
دامنه مقیاس نمایش عوارض در لایه
ایجاد و ویرایش لایه ها
روش رقومی سازی نقطه ای
روش رقومی سازی پیوسته
ذخیره کردن لایه با فرمت Layers
کار با جداول(Tables)
انتخاب ستون
مرتب کردن ستون
خلاصه سازی ستون
آمار توصیفی و رسم نمودار ستون
اضافه کردن ستون
حذف کردن ستون
محاسبات در ستون(Field Calculator)
انتخاب سطر
اضافه نمودن سطر
حذف نمودن سطر
کار با سبک عوارض(Style)
اضافه نمودن یک سبک جدید
ایجاد یک سبک جدید
کار با نماد عوارض(Symbol)
تغییر نماد عوارض
نماد گذاری عوارض((Symbology
روشFeatures
روشCategories
Unique values
Unique values,many fields
Match to symbols in a style
Quantities
Graduated colors
Graduated symbols
Proportional symbols
Charts
Pie
Bar/Column
Sacked
روشMultiple Attributes
برچسب گذاری عوارض(Labeling)
برگ نشانPlacement
برگ نشانConflict Detection
کار بانمودار (Graph)
کار با گزارشات(Report)
ایجاد نقشهLayout
اضافه کردن عنوان
اضافه کردن متن
اضافه نمودن کادروحاشیه
اضافه نمودن راهنما
اضافه نمودن جهت حغرافیایی
اضافه نمودن مقیاس خطی
اضافه نمودن مقیاس متنی
اضافه نمودن تصویر
چاپ نقشه
ذخیره نقشه
ذخیره پروژه

فصل سوم: آشنایی به جعبه ابزار Arc Toolbox
جعبه ابزارAnalysis Tools
ابزارClip
ابزارSplit
ابزار Table Select
ابزار Erase
ابزار Identity
ابزار Intersect
ابزار Union
ابزار Update
ابزار Buffer
ابزارMultipie Ring Buffer
جعبه ابزار Conversion
ابزار Raster to Poligon
ابزار Raster to Poliyline
ابزار Raster to Point
ابزار Export to CAD
جعبه ابزار Data Management
ابزارFeature to Line
ابزار Feature to Point
ابزار Feature to Poligon
ابزار Poligon to Line
ابزارAppend
ابزار Merge
ابزار Dissolve
ابزار Delete Field
ابزار Add XY Coordinates
ابزار Project
ابزار Project Raster
ابزار Define Projection

فصل چهارم: آشنایی با ابزارهای تحلیل فضایی
جعبه ابزار 3D Analyst
جعبه ابزارشبکه نامنظم مثلثی
ابزار Tin to Raster
ابزار Interpolate Shape
ابزارSurface Volume
ابزارمساحت وحجم
جعبه ابزارSpatial Analyst
ابزارفاصله گذاری یا حریم
ابزارتراکم (Density)
ابزاردرون یابی(Interpolation)
روش درون یابی IDW
روش درون یابی Spline
روش درون یابیKriging
ابزار خطوط منحنی میزان
ابزارشیب(slop)
ابزار جهت شیب(Aspect)
ابزارسایه روشن(Hillshaide)
ابزارمیدان دید(Viewshed)
ابزارCut/Fill
ابزارتابع آماری سلول
ابزارتابع آماری همسایگی
ابزارBlack Statistics
ابزار تابع آماری منطقه ای
ابزارهیستوگرام منطقه ای
ابزارطبقه بندی مجدد
ابزارمحاسبه رستر

فصل پنجم: تحلیل شبکه Network Analysis

فصل ششم: آشنایی با نرم افزارArc Scene
نوار ابزارها
نوارابزارStandard
نوارابزار Tools
نوارابزار ِDEffect3
ابزار ساخت تصویر متحرک
نمایش سطوح رستری(عملیاتDrape)
خصوصیات و تنظیمات صفحه نمایش
تهیه ی خروجی

فصل هفتم: تمرینهای کاربردی
تمرین تولید نقشه ی کاربردی زمین شهری
تمرین برآورد هزینه آزادسازی یک خط پروژه به منظور ساخت خیابان جدید
تمرین برآورد حجم مالی مورد نیاز جهت ساماندهی بافت فرسوده
تمرین مدیریت بحران در جهت شناسایی و ساماندهی خطرات احتمالی سیلاب شهری
تمرین شناسایی شیوع و پراکندگی بیماری سل در سطح منطقه
تمرین شبیه سازی ارتفاعی سکونت گاههای شهری
تمرین شناسایی مناطق همگن (اقتصادی یا اجتماعی)
تمرین شناسایی و پهنه بندی انواع کاربرهای ناسازگار
تمرین الگوی توزیع فضایی جمعیت
تمرین بررسی کیفیت زندگی بر اساس شاخص دسترسی به خدمات عمومی

مطالب مرتبط