کتاب کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری

نام کتاب :
کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری

نویسندگان : ویلیام‌ای. هاکسهولد، برایان بار، اریک فلاور

مترجم: محسن بهادر

انتشارات : آزادپیما
سال انتشار : 1393
تعداد صفحات : 236 صفحه
نوبت چاپ : 2
این اثر همراه با لوح فشرده عرضه می شود

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب
این اثر دارای تمرینات کاملا کاربردی در زمینه تحلیل شهری بر اساس نرم افزار GIS است که کاربران را برای زمینه سازی در تصمیم گیری مدیریت شهری توانمند می کند. نویسندگان دو هدف اصلی را در این کتاب دنبال کرده اند؛ ابتدا خواهان تسلط مخاطبان بر قابلیت های نرم افزار ArcGIS برای ایجاد و به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مباحث شهری بوده است؛ همچنین هدف بعدی تحلیل داده های واقعی بر اساس اطلاعات دقیقی که شبیه سازی شده اند.

فهرست مطالب

فصل اول- ایجاد GEO DATA BASE
مقدمه
تبدیل داده ها
ثبت نقشه ها در یک سیستم مختصات پیوسته
ساخت توپولوژی چندضلعی
اضافه کردن شناسه های موقعیت
ایجاد پایگاه داده مکانی Arc CITY با استفاده از ARC GIS

تمرین 1-1- بررسی اطلاعات موجود Arc CITY
باز کردن ARC Catalog و ایجاد یک اتصال به پوشه
مشاهده پیش نمایش فایلهای CAD
ایجاد Thumbnail برای نقشه های مربوط به دو بخش شهر
پیش نمایش اطلاعات خیابانها و ایجاد Thumbnail
پیمایش مجموعه داده ها با استفاده از Thumbnail
پیش نمایش جداول پایگاه داده ارزیابی مالیاتی

تمرین 1-2- ایجاد GEO DATA BASE برای Arc CITY و تبدیل فایلهای CAD
ایجاد یک پوشه فضای کاری به همراه یک Personal geodatabase
ایجاد یک نسخه پشتیبان از منابع داده ای
ایجاد یک Geo data base برای Arc CITY
ورود فایلهای CAD به Geodatabase
حذف لایه های غیرضروری CAD
ترکیب لایه های حاصل از دو نقشه مربوط دو بخش شهر
تعریف رنگ بندی برای Combo354355 به منظور تشخیص لایه های CAD

تمرین 1-3- ایجاد Feature Class های جداگانه برای Buildingها و Parcelها
مرور تنظیمات مختصات فعلی
تعریف سیستم مختصات برای Combo354355
ایجاد یک feature dataset
ایجاد عارضه های parcel و building
ورود شناسه های parcel

تمرین 4-1- تصحیح خطای حاصل از رقومی کردن و ایجاد یک  TOPOLOGY
پیش نمایش مرزهای parcelها در feature class
تعیین قوانین Topology موردنیاز
ایجاد و معتبرسازی Topology
اضافه کردن Topology جدید و feature class مربوط به آن در یک نقشه
فهرست کردن خطاها با استفاده از Error Inspector
یافتن و اصلاح خطاها
برطرف نمودن خطاهای باقیمانده Undershoot
یافتن و اصلاح خطاهای Overshoot
اصلاح یک خطا با استفاده از ابزار ویرایش

تمرین 1-5- ایجاد عارضه های چندضلعی PARCEL
به روزرسانی ArcCITY Geodatabase
ایجاد چندضلعی ها و اضافه نمودن خصوصیات
حذف فیلدهای غیرضروری خصوصیت
اضافه نمودن feature classها و قوانین به Topology
معتبرسازی Topology و پیش نمایش خطاها

تمرین 1-6- یافتن و اصلاح خطاها در عارضه های چندضلعی PARCEL
اضافه کردن Topology و feature class های مرتبط با آن در یک نقشه
بررسی خطاها به صورت بصری و نشانه گذاری dirty area
یافتن و اصلاح خطاهای چندضلعی
ادغام عارضه های چندضلعی
حذف خطوط غیرضروری
علامتگذاری مرز county park به عنوان یک استثنا
تقسیم یک parcel
تغییر مقادیر خصوصیت parcel
معتبرسازی Topology
ذخیره سازی ویرایش ها

تمرین 1-7- ایجاد عارضه های چندضلعی BUILDING
ایجاد یک قانون Topology برای عارضه های خطی building feature class
معتبرسازی Topology
فهرست کردن خطاها با استفاده از Error Inspector
اصلاح خطای اول
اصلاح مجموعه خطاهای بعدی
اصلاح آخرین خطا
ایجاد عارضه های چندضلعی برای buildingها

تمرین 1-8- ایجاد BLOCK FEATURE
ایجاد یک feature dataset جدید برای ذخیره سازی خیابان ها و blockها
وارد کردن shape file مربوط به خیابانها به Geodatabase
ایجاد چندضلعی block با استفاده از خطوط centerline خیابانها
اضافه کردن یک فیلد عددی به جدول خصوصیت block
مقداردهی فیلد جدید

تمرین 1-9- مرور و پاکسازی پایگاه داده ها
تهیه یک نسخه پشتیبان از Geodatabase
حذف داده های واسطه

فصل دوم- استفاده از داده های خصوصیت و GEOCODE کردن آنها
مقدمه
سیستمهای مدیریت پایگاه داده وابسته
شناسه های یکه
توضیحاتی در مورد این فصل

تمرین 2-1- اتصال داده های ارزیابی مالیاتی به عارضه های parcel
ورود جدول taxroll
مروری بر داده های ارزیابی مالیاتی فیلدهای خصوصیت parcel
اتصال جدول taxroll به parcel feature class
ذخیره داده های اتصال یافته
ذخیره سازی نقشه در Arc Map

تمرین 2-2- اضافه کردن داده های آماری به BLOCK ها
اضافه کردن اطلاعات به Arc Map
ایجاد یک فیلد جدید برای ذخیره سازی شناسه های block(BLOCKID)
مقدار دهی فیلد BLOCKID
اتصال داده های آماری به عارضه های block
ذخیره سازی نقشه در ArcMap

تمرین 2-3- ایجاد منطقه ها با استفاده از BLOCKها
اضافه کردن اطلاعات به Arc Map
اضافه کردن یک فیلد تحت عنوان DistrictID به خصوصیات Blocks
مقداردهی شناسه منطقه در فیلد DistrictID با استفاده از شماره منطقه blockها
Dissolve کردن عارضه ها بر اساس یک خصوصیت
ذخیره سازی نقشه در Arc Map

تمرین 2-4- محاسبه مقادیر فروش
اضافه کردن اطلاعات به Arc Map
ایجاد یک فیلد برای نگهداری مقادیر ارزش فروش
انتخاب parcelها بر اساس تاریخهای واگذاری
محاسبه ارزشهای فروش
ذخیره سازی نقشه در Arc Map

تمرین 2-5- انجام پرس و جو از فایلهای خصوصیت
اضافه کردن اطلاعات به Arc Map
انجام Query برای خصوصیات مربوط به کاربری و ارزشهای فروش
مرتب کردن رکوردها برای داده های parcel
اصلاح مجموعه انتخاب
انجام Query برای خصوصیت تجاری و صنعتی
تعیین مجموع هزینه های واگذاری تجاری و صنعتی
تعیین هزینه های واگذاری سال 1997
ذخیره سازی نقشه در Arc Map

تمرین 2-6- GEOCODE کردن پارسلها با بلوکها و مناطق
همپوشانی چندضلعی ها با استفاده از Union
اضافه کردن اطلاعات به Arc Map
انجام عملیات Union برای چندضلعیها
مرور جداول خصوصیت چندضلعی

فصل سوم- گزارش گیری و انجام تحلیلهای مکانی
مقدمه
تحلیل داده ها و نمایش در GIS
تحلیلهای مکانی با استفاده از GIS
تهیه گزارش و نقشه کاربری زمین در ArcCITY
تهیه گزارش تراکم مسکونی در مناطق شهر ArcCITY
انجام تحلیل در محدوده های سیلاب خیز
تحلیل وضعیت حشرات موذی و آماده سازی نقشه و گزارش مربوطه
یافتن محلهای فروش داروهای غیرمجاز نیروزا در نزدیک یک زمین بازی

تمرین 3-1- تهیه گزارش کاربری شهر ArcCITY
باز کردن Arc Map و اضافه نمودن اطلاعات
ایجاد یک جدول مربوط به واحدهای خانوار و parcelها به تفکیک هر منطقه
تهیه گزارش خانوار برای هر منطقه
اصلاح مشخصات گزارش
ایجاد یک جدول جستجوگر توصیفی برای مقادیر هر گروه کاربری
ایجاد جداول جمع بندی کاربریها
تهیه گزارش کاربری های مناطق
چاپ گزارشها
ایجاد نقشه کاربریها به عنوان ضمیمه گزارشها
ذخیره سازی نقشه

تمرین 3-2- تهیه گزارش تراکم مسکونی شهر ArcCITY
باز کردن Arc Map و اضافه نمودن اطلاعات
ایجاد یک فیلد جدید برای مقادیر تراکم مسکونی
اتصال جدول خانوار منطقه به جدول خصوصیت Districts
محاسبه مقادیر تراکم مسکونی
تهیه گزارش تراکم مسکونی
ذخیره سازی نقشه و بستن پنجره Arc Map

تمرین 3-3- تهیه نقشه و گزارش مربوط به محدوده های سیلاب خیز
باز کردن Arc catalog و وارد کردن floodplain feature class
باز کردن Arc Map و اضافه نمودن داده ها
اضافه کردن یک فیلد برای ذخیره سازی مقادیر مساحت parcelهای اولیه
روش دوم برای مقداردهی فیلد parcel Area
هم پوشانی parcelها با محدوده های سیلاب خیز
تعیین درصد سهم هر parcel در محدوده های سیلاب خیز
اضافه کردن یک فیلد محتوی آدرس
تهیه گزارش تحلیلی محدوده سیلاب خیز
ایجاد نقشه محدوده سیلاب خیز
چاپ نقشه و بستن Arc Map

تمرین 3-4- انجام تحلیل و تهیه گزارش مربوط به وضعیت حشرات موذی
باز کردن Arc Map و اضافه نمودن اطلاعات
انتخاب خط مرکزی رودخانه
ایجاد buffer نسبت به خط مرکزی رودخانه
هم پوشانی بین parcelها و bufferها
رنگ بندی parcel BUFFER بر اساس ناحیه buffer
تهیه نقشه هشدار برای parcelهای تحت تاثیر عملیات آفت کشی
تهیه گزارش هشدار برای parcelهای تحت تاثیر عملیات آفت کشی
ذخیره سازی نقشه و بستن Arc Map

تمرین 3-5- یافتن محلهای فروش داروهای غیرمجاز نیروزا در نزدیکی یک زمین بازی
باز کردن Arc Map و اضافه نمودن اطلاعات
یافتن زمینهای بازی
ایجاد یک لایه انتخاب با استفاده از زمینهای بازی انتخاب شده
انتخاب ملکهایی که احتمال فروش دارو در آنها وجود دارد
تبدیل parcelهای انتخابی به یک feature class جدید
استفتده از یک Query مکانی برای یافتن ملکهای نزدیک به زمینهای بازی
تعیین ملکهایی که در آنها احتمال فروش دارو وجود دارد و مالک در آنها ساکن نیست
ذخیره نقشه و بستن پنجره Arc Map

فصل چهارم- به روزرسانی داده های خصوصیت و داده های مکانی
مقدمه
برنامه ریزیهای جانبی برای به روز رسانی پایگاه داده ها
سایر پایگاه داده های داده
داده های خصوصیت
به روزرسانی Arc CITY به دلیل توسعه شهری

تمرین 4-1- تبدیل ترسیمات CAD مربوط به WEIL ADDITION به یک FEATURE CLASS در GEODATABASE
باز کردن Arc Map و اضافه نمودن اطلاعات
بررسی مختصات داده های GIS و ترسیمات CAD
انتقال ترسیمات CAD به مختصات های دنیای واقعی
استخراج عارضه های parcel و ورود آنها به Geodatabase
ایجاد یک Topology برای یافتن خطاهای مربوط به خطوط parcelها
حذف خطوط آویزان از خطوط parcelها
ایجاد چندضلعیهای parcel با استفاده از از خطوط parcelها

تمرین 2-4- به روز رسانی داده های PARCEL شهر ArcCITY بر اساس parcelهای جدید در محدوده weil addition
باز کردن arc Map و اضافه نمودن اطلاعات
نمایش داده های ارزیابی مالیاتی به صورت یک لایه event
اتصال داده های ارزیابی مالیاتی به parcelهای موجود در محدوده weil addition
به روز رسانی هندسه blockها
اضافه نمودن شماره های منطقه و block به parcelهای جدید
آماده سازی parcelAll برای parcelهای جدید
اضافه نمودن parcelهای محدوده weil addition به parcelAll feature class
به روزرسانی خصوصیات مربوط به parcelهای جدید
بررسی parcelهای جدید در مورد خطاهای آدرس دهی
به روز رسانی اطلاعات آماری منطقه یک
چاپ یک نقشه کاربری جدید

مطالب مرتبط