کلیدهای میانبر ArcGIS Pro

کلیدهای میانبر ArcGIS Pro

استفاده از کلیدهای میانبر در همه نرم افزارها و برنامه های می تواند به بهبود سرعت کار کاربران کمک نماید. در این صفحه و در قالب 5 گروه، کلیدهای میانبر برنامه ArcGIS معرفی شده اند.
توجه : برای مشاهده هر گروه کافیست روی لینک های آبی رنگ پایین کلیک شود.

نرم افزار عمومی 
باز کردن پروژه
Ctrl + O
پروژه جدیدCtrl + N
ذخیره پروژهCtrl + S
خروجAlt + F4
نمایش/ عدم نمایش نوار ابزارCtrl + F1
CopyCtrl + C
CutCtrl + X
PasteCtrl + V
بازگردانی آخرین فرمانCtrl + Z
انجام مجدد آخرین فرمانCtrl + Y
پاک کردنDelete
فعال کردن کلیدهای دسترسی و نمایش نکات کلیدی نوار ابزارها Alt; F10
حرکت بین سربرگ‌ها در نوار ابزار یا پنجره‌هاکلیدهای جهت راست و چپ
حرکت بین فرمان‌های نوار ابزار، پنجره‌ها Tab; Shift + Tab
حرکت بین عناصر لیستکلیدهای جهت بالا و پایین
باز کردن منو کشویی یا لیستAlt + کلید جهت پایین
جمع کردن منو کشویی یا لیستEsc
اجرا دستورEnter; Spacebar
باز کردن context menu Shift + F10; Windows Menu key
حرکت بین نوار ابزار و view فعال 

F10

انتخاب view برای فعالسازی از لیست

Ctrl + Tab; Alt + F7

تغییر view فعال

Ctrl + F6

بستن view

Ctrl + F4

اجرای مرحله

Alt + X

ادامه برای مرحله بعد

Alt + C

پرش (Skip)

Alt + S

مسیریابی نقشه 
بزرگنمایی کامل (Zoom to full extent)Insert
بزرگنمایی تدریجیکلید –
کوچکنمایی تدریجیکلید +
مسیریابی با Explore tool همزمان با استفاده از ابزار دیگرنگه داشتن C
بزرگنمایی به اندازه لایهAlt + کلیک روی لایه در Contents pane
بزرگنمایی مداومZ + drag; Right-click
and drag
کوچکنمایی تدریجیX + click
چرخش در اطراف مرکز viewV + drag
نگاه کردن به اطراف کلیدهای مکان نما + B + drag; B
رفتن به حدود قبل>
رفتن به حدود بعد<
گشتن (در جهت مکان نما)نگه داشتن Q
کاهش سرعت گشتنQ + Shift
افزایش سرعت گشتنQ + Ctrl
تکان دادن viewکلیدهای مکان نما
بزرگنمایی تدریجی در نقشه یا بالا بردن دوربین در sceneU
کوچکنمایی تدریجی در نقشه یا پایین آوردن دوربین در sceneJ
پرش به اندازه یک صفحه به بالاPage Up
پرش به اندازه یک صفحه به پایینPage Down
پرش به اندازه یک صفحه به چپHome
پرش به اندازه یک صفحه به راستEnd
لغو طراحی نقشهEsc
نوسازی view نقشهF5
قطع چرخش بین حالت‌های انتخابY
مشخص کردن شعاع هنگام انتخاب دایرهR
بزرگنمایی با کشیدن مستطیلShift + drag
بزرگنمایی در مرکز و محل نشانگرShift + click
قرار دادن مرکز در محل نشانگرCtrl + click
چرخش ساعتگردکلید جهت راست + A; V 
چرخش پادساعتگردکلید جهت چپ + D; V 
نگاه کردن مستقیم به پایین (عمود) در scene P
دوربین به سمت بالا در scene W
دوربین به سمت پایین در scene S
Contents pane 
برگشت تمرکز صفحه کلید روی map view از Contents paneEsc
حذف کردن آیتم‌های انتخابی کلید – ؛ کلید جهت چپ
افزودن آیتم‌های انتخابی کلید + ؛ کلید جهت راست
حذف/ افزودن همه آیتم‌های در hierarchical level

Ctrl + click an expansion control; Ctrl + Plus key (+) or Minus key (-); Ctrl + Left or Right Arrow key

حذف/ افزودن همه آیتم‌های در تمام سطوح

Ctrl + Shift + click an expansion control; Ctrl + Shift + Plus key (+) or Minus key (-); Ctrl + Shift + Left or Right Arrow key

روشن/ خاموش کردن لایه‌های انتخاب شدهSpacebar
روشن/ خاموش کردن تمام لایه‌ها در زمان انتخاب لایهCtrl + Spacebar
روشن/ خاموش کردن تمام لایه‌ در  hierarchical level Ctrl + click a check box
روشن/ خاموش کردن تمام لایه‌ در تمام  hierarchical level Ctrl + Shift + click a check box
تغییر نام آیتم انتخاب‌ شدهF2
باز کردن پنجره Properties برای آیتم انتخاب شدهF12; Enter
انتخاب چند لایه در Contents pane

Ctrl + click; Shift + click; Ctrl + Up and Down Arrow keys; Shift + Up and Down Arrow keys

باز / قفل کردن آیتم انتخاب شده در Contents pane Ctrl + L
باز / قفل کردن همه آیتم‌ها در hierarchical level در Contents pane Ctrl + Shift + L
بزرگنمایی به اندازه لایهAlt + click a layer name
حذف آیتم انتخاب شده در Contents paneDelete
Table 
باز کردن جدول لایه یا جدول انتخاب شده در Contents pane

Ctrl + T; Ctrl + double-click a layer or table name

بستن جدول فعالCtrl + F4
انتخاب تمام ردیف‌ها

Ctrl + A; Shift + click upper left cell

انتخاب/ عدم انتخاب ردیفCtrl + Spacebar
رفتن به ردیف بعدی و انتخاب آنCtrl + Enter
تغییر انتخاب

Ctrl + U; Ctrl + click upper left cell

انتخاب متوالی ردیف‌ها

Shift + Down Arrow key; Shift + Up Arrow key

پاک کردن انتخاب

Ctrl + Shift + A 
انتخاب ردیف قبلی در همان ستونShift + Enter
بزرگنمایی view برای ویژگی انتخاب شدهCtrl + Shift + =
بزرگنمایی view برای ویژگی فعلیCtrl + =
روشن شدن ویژگی فعال در viewCtrl + 8 
بزرگنمایی و انتخاب ویژگی 

دوبار کلیک روی سلول خاکستری سمت چپ ردیف 

جابجایی و انتخاب ویژگی

Ctrl + دوبار کلیک روی سلول خاکستری سمت چپ ردیف 

رفتن به ستون بعدی Tab
رفتن به ستون قبلیShift + Tab
رفتن به ردیف بعدیEnter
رفتن به ردیف قبلی کلید جهت چپ + Home; Ctrl 
رفتن به اولین سلول در اولین ردیفCtrl + Home
رفتن به آخرین سلول در دریفکلید جهت راست + End; Ctrl 
رفتن به آخرین سلول در آخرین دریفCtrl + End
رفتن به سلول در جهات کلیدهای مکان نماکلیدهای مکان نما
رفتن به اولین ردیف در ستون فعلی کلید جهت بالا + Ctrl 
رفتن به آخرین ردیف در ستون فعلیکلید جهت پایین + Ctrl 
افزایش/ کاهش مقیاس جدول غلطک موس + Ctrl
تنظیم مجدد مقیاس جدول به 100 درصدCtrl + 0 (zero)
جابجایی افقی جدولغلطک موس + Shift
حذف کردن مرتب سازیCtrl + Shift + U
باز کردن پنجره مرتب سازی سفارشیCtrl + Shift + S
پنهان کردن ستوندوبار کلیک + Ctrl
باز کردن پنجره ویژگی فعلیCtrl + I
تغییر بین نمایش نام و نام مستعار ستونCtrl + Shift + N
کپی مقادیر در سلولCtrl + C; Ctrl + Insert
کپی ردیف‌های انتخاب شدهCtrl + Shift + C
ویرایش محتوای سلولF2
اعمال ویرایش فعلیEnter
لغو ویرایش در سلول و بازگرداندن مقادیر اصلیEsc
افزودن خط جدیدShift + Enter 
Layout
 
پیمایش layout زمانی که map frame فعال استنگه داشتن کلید 1
انتخاب همه عناصر صفحه و Contents paneCtrl + A 
پاک کردن انتخاب همه عناصر صفحه و Contents paneCtrl + Backspace
انتخاب عناصر متوالی

Shift + Down Arrow key; Shift + Up Arrow key

پاک کردن انتخاب عناصر متوالیDelete
کپی عناصر انتخاب شدهCtrl + C
cut عناصر انتخاب شدهCtrl + X
Paste محتوای صفحه کلید

Ctrl + V

تغییر نمایش عناصر انتخاب شده Spacebar
انتخاب عناصر 1/10 در واحد صفحه فعلیکلیدهای مکان نما + Shift
انتخاب عناصر 1/100 در واحد صفحه فعلیکلیدهای مکان نما + Ctrl 
جابجایی به جهت فلش کلید

کلیدهای مکان نما

بزرگنمایی تمام صفحهInsert
قفل/ باز کردن عناصر انتخاب شده layout در Contents pane Ctrl + L
قفل/ باز کردن همه آیتم‌ها در hierarchical level یکسان در Contents pane Ctrl + Shift + L
General editing 
PanC + drag
کوچکنماییX + drag
بزرگنماییZ + drag
نمایش رئوس مشخصه ها نزدیک اشاره گرنگه داشتن کلید T
تغییر موقت snappingنگه داشتن Spacebar
لغو ویرایش ناتمامEsc; Ctrl + Delete
پایان ویرایش فعلیF2
بازگردانی آخرین فرمانCtrl + Z
انجام مجدد آخرین فرمانCtrl + Y
غیرفعال کردن ابزار فعلیEsc
Format text 
زیرخط دارCtrl + U
حروف بزرگCtrl + Shift + A
حروف کوچکCtrl + Shift + K
بالانویسCtrl + Shift + Plus key (+)
پایین نویسCtrl + =
 Shift + click
Selection tools 
افزودن به انتخابShift + click
حذف از انتخابCtrl + click
انتخاب فقط یک مشخصهCtrl + Shift + click
Scale 
باز کردن پنجره ScaleF
تغییر anchor ثانویهS
حرکت anchor Ctrl + click
Rotate 
باز کردن پنجره RotateA
Create annotation 
پیدا کردن متنCtrl + W
گام بعدیN
تعیین x,y,zF6
Create polyline and polygon features 
تعیین جهتA
تعیین فاصلهD
تعیین جهت و فاصلهG
تعیین زاویه انحرافF
تعیین بخش انحرافF7
محدود کردن بخش ها با بخش موازیP
محدود کردن بخش ها با بخش عمودیE
لغو ویرایش ناتمامEsc; Ctrl + Delete
پایان F3
اتمام یک قسمتF4; Shift + double-click
تغییر موقت snappingنگه داشتن Spacebar
Create arc segments 
تعیین شعاعR
Create by tracing 
باز کردن پنجره OptionsO
تغییر offsetTab
Trace مشخصه انتخاب شدهCtrl
Streaming 
باز کردن پنجره OptionsO
تغییر streamingF8
Create a rectangle/ellipse 
تعیین حدود مربع/ بیضیShift
Topology error inspector 
حرکت مکان نماکلید جهت بالا و پایین
بزرگنمایی تا error فعلیZ; Spacebar
انتخاب مشخصه های خطاF
نمایش topology ruleD
علامت گذاری به عنوان استثناX
حذف استثنای فعلیE
Edit tables 
کپی مقادیر سلولCtrl + C; Ctrl + Insert
کپی ردیف های انتخاب شدهCtrl + Shift + C
ویرایش محتوای سلولF2
اعمال ویرایش فعلیEnter
لغو ویرایش سلول و بازیابی مقادیر اصلیEsc
افزودن خط جدیدShift + Enter
Edit vertices 
تغییر ارتفاع راس zH + drag
حرکت روی رئوس دارای همپوشانیCtrl + drag
ایجاد راس جدیدA + click
 حذف راسD + click
Stereo map navigation 
تغییر کند در مقادیر x, yCaps Lock + حرکت موس
تغییر تند در مقادیر x, yShift + حرکت موس
گشتن (در جهت مکان نما)نگه داشتن کلید Q
بزرگنماییچرخاندن غلطک موس + Plus key (+); Ctrl  
کوچکنماییچرخاندن غلطک موس + Minus (-); Ctrl 
تغییر مقدار Zچرخاندن غلطک موس ; Z + حرکت اشاره گر به صورت افقی
تغییر کند در مقدار Zچرخاندن غلطک موس + Shift ;حرکت اشاره گر به صورت افقی + Shift + Z
تغییر تند در مقدار Zچرخاندن غلطک موس + Caps Lock ;حرکت اشاره گر به صورت افقی + Caps Lock + Z
تغییر وضعیت surface snappingB
تغییر وضعیت terrain followingT
جابجایی بین حالات roaming cursor و fixed cursorF8
خاموش کردن موقتی حالت fixed cursor ~
تنظیم x-parallaxCtrl + کلید جهت راست یا چپ
تنظیم y-parallaxCtrl + کلید جهت بالا یا پایین
برگشت به حالت parallax پیش فرضCtrl + F7
تنظیم source به عنوان best modelM
حرکت به مرکز stereo pairE
باز کردن پنجره OverviewO
باز کردن پنجره magnifierW
Georeferencing 
تغییر وضعیت visibility of georeferencing layer

L

تغییر وضعیت visibility of control point ScreenTip

H

تعیین مقادیر Move, Scale یا RotateA
لغو ایجاد Control PointEsc
غیرفعال کردن موقتی snappingنگه داشتن Spacebar
به روزرسانی جدول Control PointF5
Orthomapping (GCP Manager) 
به روزرسانی GCP listF5
تغییر وضعیت Dynamic Range AdjustmentCtrl + D
تغییر وضعیت GCP displayCtrl + G
بزرگنمایی کاملCtrl + F
Pixel editor 
تغییر وضعیت visibility of operational layerL
به روزرسانی Edits LogF5
Animation 
پخش/ توقفSpacebar
فریم بعدیCtrl + کلید جهت راست 
فریم قبلیCtrl + کلید جهت چپ
افزودن: اضافه کردن فریم جدیدCtrl + Insert
به روز رسانی فریم فعلیShift + Insert
حذف فریم فعلیCtrl + Shift + Delete
Range slider 
پخش/ توقفCtrl + Shift + Spacebar
گام بعدیCtrl + Shift + کلید جهت بالا
گام قبلیCtrl + Shift + کلید جهت پایین
Time slider 
پخش/ توقفCtrl + Spacebar
گام بعدیCtrl + Shift + کلید جهت بالا
گام قبلیCtrl + Shift + کلید جهت پایین

مطالب مرتبط