کلیدهای میانبر ArcGIS

کلیدهای میانبر ArcGIS

استفاده از کلیدهای میانبر در همه نرم افزارها و برنامه های می تواند به بهبود سرعت کار کاربران کمک نماید. در این صفحه و در قالب 5 گروه، کلیدهای میانبر برنامه ArcGIS معرفی شده اند.
توجه : برای مشاهده هر گروه کافیست روی لینک های آبی رنگ پایین کلیک شود.

عملکردکلید میانبر
نوسازی صفحه نمایش و ترسیم مجددF5
توقف ترسیم و عملکرد F9
بزرگ نمایی و کوچک نماییچرخاندن غلطک موس به جلو و عقب (برای عملکرد بهتر کلید Ctrl را نگه دارید)
بزرگ نمایی و کوچک نمایینگه داشتن کلید B
بزرگ نمایینگه داشتن کلید Z
کوچک نمایینگه داشتن کلید X
بزرگنمایی نقطه مورد نظرترسیم کادر + فشردن غلطک موس + Ctrl
بزرگنمایی به اندازه نقطه مورد نظردر جدول با نگه داشتن کلید alt روی نقطه کلیک کنید.
رفتن به مرکز نقشهفشردن غلطک موس + Ctrl
رفتن به محدوده قبلیفشردن کلید >
رفتن به محدوده بعدیفشردن کلید <
نمایش محدوده به اندازه صفحه نمایشفشردن کلید insert
جابجایی روی صفحهفشردن غلطک موس و حرکت موس
جابجایی روی صفحهحرکت موس + Q
جابجایی روی صفحهنگه داشتن کلید C
جابجایی روی صفحهنگه داشتن کلیدهای جهت نما
جابجایی نقشه در layout view فشردن غلطک موس + Shift
نمایش Menu فرمان‌های کاربردی فشردن کلید راست موس
چرخش بین ابزارهای Zoom و Pan

در زمان فعال بودن هرکدام فشردن کلید F6

عملکردکلید میانبر
نمایش پنجره TOCF3
بستن پنجره TOCEsc
جابجایی میان لایه‌هاکلیدهای مکان نما
نمایش زیر لایه‌هاکلیدهای + و –
انتخاب چند لایه متوالیانتخاب لایه + Ctrl
انتخاب چند لایه غیرمتوالی انتخاب لایه + Shift
نمایش پنجره اطلاعات لایه‌ها کلیک روی لایه + Ctrl
خاموش و روشن کردن لایهکلید Spacebar
خاموش و روشن کردن تمامی لایه‌هاCtrl + Spacebar
روشن کردن لایه مورد نظر و خاموش کردن بقیه لایه‌هاانتخاب لایه مورد نظر + Alt
فعال کردن Data FrameF11
فعال کردن Data FrameData Frame انتخاب + Alt
جابجایی لایه بین Data Frameجابجایی لایه + Ctrl
انتخاب اولین Data Frameکلید Home
انتخاب آخرین Data Frameکلید End
چرخش میان پنجره‌ها و فعالسازیCtrl + Tab
ویرایش نامF2
نمایش پنجره PropertiesF12
نمایش پنجره PropertiesEnter
عملکردکلید میانبر
نمایش جدول لایه مورد نظرCtrl + Double Click
نمایش جدول لایه مورد نظرCtrl + T 
نمایش جدول لایه مورد نظرCtrl + Enter
نمایش Menu فرمان‌های کاربردی روی فیلد مورد نظر Right Click
نمایش Menu فرمان‌های انتخاب و مسیریابی Right Click روی سلول خاکستری سمت چپ جدول 
مرتب سازی فیلد مورد نظرروی اسم فیلد Double Click
خاموش کردن فیلد مورد نظرCtrl + روی اسم فیلد Double Click
خاموش کردن فیلد مورد نظرCtrl + H
بزرگ نمایی و کوچک نمایی پنجره جدولچرخاندن غلطک موس + Ctrl
انتخاب تمامی ردیف‌هاCtrl + A
انتخاب تمامی ردیف‌هاانتخاب سلول خاکستری سمت چپ بالای جدول + Shift
از انتخاب خارج کردن تمامی ردیف‌هاShift + Ctrl + A
از انتخاب خارج کردن تمامی ردیف‌هاانتخاب سلول خاکستری سمت چپ بالای جدول
معکوس کردن انتخابCtrl + U
معکوس کردن انتخابانتخاب سلول خاکستری سمت چپ بالای جدول + Ctrl
به نوبت انتخاب کردن ردیف‌هاCtrl + Enter
رفتن به سلول بعدیEnter
رفتن به سلول سمت راستtab
رفتن به اولین سلول در ستون فعلیکلید بالا مکان نما + Ctrl
رفتن به آخرین سلول در ستون فعلیکلید پایین مکان نما + Ctrl
بزرگ نمایی براساس مشخصه = + Ctrl + Shift 
کوچک نمایی براساس مشخصه– + Ctrl + Shift 
با فلش نمایان کردن مشخصه Ctrl + 8
جابجایی و با فلش نمایان کردن مشخصه Ctrl + N
نمایش پنجره Identify و شناسایی مشخصهCtrl + I
بزرگ نمایی به اندازه مشخصهروی سلول خاکستری سمت چپ بالای جدول Ctrl + Double Click
شروع و توقف ویرایشCtrl + E
کپی از مقدار سلول فعلی یا ردیف انتخاب شده Ctrl + Shift + C
ویرایش سلولF2
توقف ویرایش سلول و برگشت به مقدار اولیهEsc
حذف ردیف‌های انتخاب شده در طول ویرایشDelete
برگشت به عرض پیش فرض ستونCtrl + Shift + Z
نمایش پنجره Properties فیلدAlt + روی اسم فیلد Double Click
نمایش پنجره Properties فیلد فعلیCtrl + Shift + P
خاموش و روشن کردن ستون‌های نام مستعارCtrl + Shift + N
نمایش پنجره Field Calculator فیلد فعلیCtrl + Shift + F
نمایش پنجره Calculate Geometry فیلد فعلیCtrl + Shift + G
نمایش پنجره Advanced Field SortingShift + روی اسم فیلد Double Click
نمایش پنجره Advanced Field Sorting Ctrl + Shift + S
برگشت مرتب سازی به حالت اولیهCtrl + Shift + U
از حالت انتخاب خارج کردن ردیف‌های برجسته Ctrl + Shift + R
چاپ جدولCtrl + P

 

عملکردکلید میانبر
ایجاد segment موازی Ctrl + P
ایجاد segment عمود Ctrl + E
ایجاد segment براساس زاویهCtrl + A
ایجاد segment براساس طولCtrl + L
ایجاد segment براساس زاویه و طولCtrl + G
وارد کردن مقدار مختصاتF6
حذف طراحیCtrl + Delete
پایان طراحیF2
ایجاد طرح چندبخشی و پایان یک بخشShift + Double Click
بازیابی آخرین ویرایشCtrl + Z
اضافه کردن نقطه به طراحیCtrl + D
غیرفعال کردن snapping کلید Spacebar
نمایش پنجره Edit Sketch PropertiesP
چرخش میان نوار ابزار ویرایش، ایجادE
ابزار ویرایش: جابجایی مختصات x مشخصه انتخابیجابجایی نقطه مورد نظر + Ctrl
عملکردکلید میانبر
فعال سازی و تعویض بین Select / Direct Select toolsG
فعال سازی و تعویض بین Lasso Select / Lasso Direct Select toolsL
فعال سازی و تعویض بین Insert Vertex / Delete Vertex toolsI
فعال سازی و تعویض بین Insert Bezier / Delete Bezier toolsU
فعال سازی و تعویض بین Insert Control Point / Delete Control Point toolsY
فعال سازی Warp toolW
فعال سازی Move Parallel toolP
فعال سازی Erase tool E
فعال سازی Mask toolK
فعال سازی Rotate toolR
فعال سازی Orient toolO
فعال سازی Resize toolS
فعال سازی Move tool M
فعال سازی Offset toolF