کلیپ های آموزشی faraGIS

کلیپ آموزشی شماره 15

ترسیم عوارض در نوار ابزار Editor

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 14

انتخاب بر اساس ویژگی های خاص ( Query )

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 13

تغییر دادن و ثابت کردن مقیاس و خروجی گرفتن

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 12

ذخیره عوارض انتخابی در لایه جدید

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 11

انتخاب عوارض در روی نقشه و در جدول

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 10

ساخت Feature Class در Feature Dataset

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 9

انتقال لایه به Geodatabase با Export

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 8

انتقال لایه به Geodatabase با Import

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 7

روش ساخت لایه منحنی میزان از DEM

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 6

روش ساخت نمودار ( Graph )

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 5

روش مشاهده همزمان چندبرچسب

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 4

روش فعال سازی برچسب

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 3

روش تبدیل سیستم مختصات جغرافیایی

با متن | بدون صدا

کلیپ آموزشی شماره 2

روش تبدیل نقشه های AutoCAD به لایه های GIS

بدون متن | با صدا

کلیپ آموزشی شماره 1

روش اضافه کردن نقشه ها و لایه ها به ArcMAP

بدون متن | با صدا