گالری عکس دوره های حضوری faraGIS

گالری عکس دوره های حضوری faraGIS

 

    بدون عکس   بدون عکس  
دوره  145 – GIS 73   دوره  144 – GIS 72   دوره  143 – GIS PT 3   دوره  142 – GIS MT 2   دوره  141 – GIS PT 2
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   دانشگاه تهران   دانشگاه تهران   دانشگاه تهران
بهمن 1398   بهمن 1398   بهمن 1398   بهمن 1398   آذر 1398
                 
       
دوره  140 – GIS MT 1   دوره  139 – GIS 71   دوره  138 – GIS 70   دوره  137 – ENVI 8   دوره  136 – ENVI 7
دانشگاه تهران   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
آذر 1398   آذر  1398   آذر  1398   آذر  1398   آذر  1398
                 
       
دوره  135 – GIS PT 1   دوره  134 – GIS 69   دوره  133 – GIS 68   دوره  132 – ENVI 6   دوره  131 – ENVI 5
دانشگاه تهران   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
مهر 1398   شهریور 1398   شهریور 1398   تیر 1398   تیر 1398
                 
       
دوره  130 – GIS 67   دوره  129 – GIS 66   دوره  128 – GIS 65   دوره  127 – GIS 64   دوره  126 – ENVI 4
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
تیر 1398   تیر 1398   اسفند 1397   اسفند 1397   اسفند 1397
                 
       
دوره  125 – ENVI 3   دوره  124 – ENVI 2   دوره  123 – ENVI 1   دوره  122 – GIS 63   دوره  121 – GIS 62
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
اسفند 1397   دی 1397   دی 1397   دی 1397   آذر 1397
                 
       
دوره  120 – GIS 61   دوره  119 – GIS 60   دوره  118 – GIS 59   دوره  117 – GIS 58   دوره  116 – GIS 57
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
شهریور 1397   شهریور 1397   شهریور 1397   خرداد 1397   خرداد 1397
                 
       
دوره  115 – GIS 56   دوره  114 – GIS 55   دوره  113 – GIS 54   دوره  112 – GIS 53   دوره  111 – GIS 52
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
خرداد 1397   اسفند 1396   اسفند 1396   اسفند 1396   آذر 1396
                 
       
دوره  110 – GIS 51   دوره  109 – GIS 50   دوره  108 – GIS 49   دوره  107 – GIS AP14   دوره  106 – GIS 48
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
آذر 1396   آذر 1396   آذر 1396   مهر 1396   شهریور 1396
                 
       
دوره  105 – GIS 47   دوره  104 -CADforGIS 2   دوره  103 – GIS AM13   دوره  102 – GIS 46   دوره  101 – GIS 45
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
شهریور 1396   مرداد 1396   مرداد 1396   مرداد 1396   مرداد 1396
                 
       
 دوره  100 – GIS 44   دوره  99 -CADforGIS 1    دوره  98 – GIS AP13    دوره  97 – GIS 43   دوره  96 – GIS 42
 سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای    مجتمع فنی تهران    سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
خرداد 1396   خرداد 1396   خرداد 1396   اردیبهشت 1396   اردیبهشت 1396
                 
       
دوره  95 – GIS AM12   دوره  94 – GIS AP12    دوره  93 – GIS 41   دوره  92 – GIS 40   دوره  91 – GIS AP11
 مجتمع فنی تهران    مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای    مجتمع فنی تهران
اسفند 1395   اسفند 1395   اسفند 1395   اسفند 1395   آذر 1395
                 
       
دوره  90 – CAD 30   دوره  89 – GIS 39   دوره  88 – GIS 38   دوره  87 – GIS AM11    دوره  86 – GIS AP10
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای    مجتمع فنی تهران   مجتمع فنی تهران
دی 1395   آذر 1395   آبان 1395   آبان 1395   آبان 1395
                 
       
دوره  85 – GIS AP9    دوره  84 – GIS AM10   دوره  83 – CAD 29   دوره  82 – CAD 28   دوره  81 – GIS AM9
  مجتمع فنی تهران   مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای     مجتمع فنی تهران
مهر 1395   مهر 1395   شهریور 1395   شهریور 1395   شهریور 1395
                 
       
 دوره  80 – GIS 37   دوره  79 – GIS 36   دوره  78 – GIS AP8    دوره  77 – CAD 27    دوره  76 – GIS AP7
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای    مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای    مجتمع فنی تهران
شهریور 1395   شهریور 1395   مرداد 1395   مرداد 1395   خرداد 1395
                 
         
دوره  75 – GIS AM8   دوره  74 – CAD 26   دوره  73 – GIS 35   دوره  72 –  GIS 34   دوره  71 – GIS AM7
مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران
خرداد 1395   خرداد 1395   خرداد 1395   خرداد 1395   اسفند 1394
                 
       
دوره  70 –  GIS AP6   دوره  69 –  GIS AP5    دوره  68 –  CAD 25    دوره  67 –  GIS AM6    دوره 66 –  GIS 33
مجتمع فنی تهران   مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای    مجتمع فنی تهران    سازمان فنی و حرفه ای
اسفند 1394   دی 1394   دی 1394   دی 1394   بهمن 1394
                 
       
دوره 65 –  GIS 32   دوره 64 –  GIS AM5   دوره 63 –  CAD 24   دوره 62 –  GIS AP4   دوره 61 –  GIS 31
سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای    مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
بهمن 1394   آذر 1394   آذر 1394   آبان 1394   آبان 1394
                 
       
دوره 60 –  GIS 30   دوره 59 –  GIS AM4   دوره 58 – GIS AP3   دوره 57 –  CAD 23   دوره 56 –  GIS AM3
سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران   مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران
آذر 1394   مهر 1394   مهر 1394   مهر 1394   مرداد 1394
                 
        بدون عکس
دوره 55 –  GIS 29   دوره 54 –  GIS AP2   دوره 53 –  GIS 28   دوره 52 –  CAD 22   دوره 51 –  GIS AM2
سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
شهریور 1394   مرداد 1394   شهریور 1394   مرداد 1394    
                 
       
 دوره 50 –  GIS AP1    دوره 49 –  GIS 27    دوره 48 –  GIS 26   دوره 47 –  CAD 21   دوره 46 -GIS AM1
مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای    سازمان فنی و حرفه ای    سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران
خرداد 1394   خرداد 1394   خرداد 1394   اردیبهشت 1394   اسفند 1393
                 
       
دوره 45 – GIS 25   دوره 44 –  CAD 20   دوره 43 – CAD 19   دوره 42 –  GIS 24   دوره 41 –  GIS 23
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
اسفند 1393   اسفند 1393   دی 1393   بهمن 1393   آذر 1393
                 
       
دوره 40 – CAD 18   دوره 39 –  GIS 22   دوره 38 – GIS 21   دوره  37 –  GIS 20   دوره  36 – CAD 17
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
آذر 1393   آبان 1393   آبان 1393   شهریور 1393   مهر 1393
                 
  بدون عکس      
دوره  35 – GIS 19   دوره  34 –  CAD 16   دوره  33 –  GIS 18   دوره  32 – GIS 17   دوره  31 –  CAD 15
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
تیر 1393       تیر 1393   خرداد 1393   اردیبهشت 1393
                 
       
دوره  30 – GIS 16   دوره  29 – CAD 14   دوره  28 – CAD 13   دوره  27 – GIS 15   دوره  26 – CAD 12
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
اسفند 1392   بهمن 1392   بهمن 1392   بهمن 1392   آذر 1392
                 
       
دوره  25 – GIS 14   دوره  24 – CAD 11   دوره  23 – GIS 13   دوره  22 – GIS 12   دوره  21 – CAD 10
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
آذر 1392   آبان 1392   آبان 1392   شهریور 1392   مهر 1392
                 
       
دوره  20 – GIS 11   دوره  19 – CAD 9   دوره 18 – CAD 8   دوره 17 – GIS 10   دوره 16 – CAD 7
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
مرداد 1392   مرداد 1392   خرداد 1392   تیر 1392   اردیبهشت 1392
                 
       
دوره 15 – CAD 6   دوره 14 – GIS 9   دوره 13 – CAD 5   دوره 12 – GIS 8   دوره 11 – CAD 4
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
بهمن 1391   اسفند 1391   دی 1391   دی 1391   آبان 1391
                 
       
دوره 10 – CAD 3   دوره 9 – GIS 7   دوره 8 – GIS 6   دوره 7 – CAD 2   دوره 6 – CAD 1
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
آبان 1391   مهر 1391   مرداد 1391   مرداد 1391   تیر 1391
                 
       
دوره 5 – GIS 5   دوره 4 – GIS 4   دوره 3 – GIS 3   دوره 2 – GIS 2   دوره 1 – GIS 1
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
اردیبهشت 1391   فروردین 1391   اسفند 1390   بهمن 1390   دی 1390