گواهی دوره خانم زیبا نیازی

گواهی شرکت در دوره آموزشی faraGIS

بدینوسیله گواهی می شود خانم زیبا نیازی دارای کد ملی  0014794616 زیر نظر گروه آموزشی faraGIS دوره آموزشی AutoCAD دوبعدی را به مدت 30 ساعت از تاریخ 6 / 8 / 1402 لغایت 2 / 10 / 1402  طبق سرفصل های موجود در لینک زیر با موفقیت به پایان رسانده است.