گواهی دوره آقای علی خسروی

گواهی شرکت در دوره آموزشی faraGIS

بدینوسیله گواهی می شود آقای علی خسروی دارای کد ملی  0019888007 زیر نظر گروه آموزشی faraGIS دوره آموزشی ArcGIS Pro مقدماتی را به مدت 30 ساعت از تاریخ 22 / 7 / 1400 لغایت 2 / 10 / 1400  طبق سرفصل های موجود در لینک زیر با موفقیت به پایان رسانده است.