گواهی دوره آقای مهرداد نهاوندچی

گواهی شرکت در دوره آموزشی faraGIS

بدینوسیله گواهی می شود آقای مهرداد نهاوندچی دارای کد ملی  3875550188 زیر نظر گروه آموزشی faraGIS دوره آموزشی ArcGIS پیشرفته را به مدت 30 ساعت از تاریخ 6 / 8 / 1402 لغایت 2 / 10 / 1402  طبق سرفصل های موجود در لینک زیر با موفقیت به پایان رسانده است.