نمونه گواهی دوره ArcGIS مقدماتی

نمونه گواهی شرکت در دوره آموزشی faraGIS

بدینوسیله گواهی می شود آقای / خانم نام و نام خانوادگی دارای کد ملی 1234567891 زیر نظر گروه آموزشی faraGIS دوره آموزشی ArcGIS مقدماتی را به مدت 30 ساعت از تاریخ 29 / 10 / 1401 لغایت 18 / 12 / 1401  طبق سرفصل های موجود در لینک زیر با موفقیت به پایان رسانده است.