فیلم های آشنایی با Google Earth و ارتباط آن با ArcGIS

فیلم آموزشی   آشنایی با Google Earthو ارتباط آن با ArcGIS مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس  دوره های متعدد ArcGISدر…

42
تومان200.000