فرا جی آی اس
0
محتوای امور پلیسی

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 4

  چرا پلیس و امور پلیسی به سیستم اطلاعاتی جغرافیایی نیاز دارند یک نگاه اجمالینویسنده: فاهوی وانگمترجمان : خدر فرجی راد؛ یحیی میرشکارانچکیدهاین مقاله به دنبال ارائه حوزه‌های اصلی کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در ادارات پلیس و عملیات‌های پلیسی به ...