فرا جی آی اس
0
محتوای انجیر

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 2

مکان یابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌ فازی با رویکرد GISعلی شمس الدینی ، حسن مهرزاد، ببراز کریمیچکیدهکشـاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشـور است که هر محصول آن شرایط اقلیمی و ...