فرا جی آی اس
0
محتوای تحلیل شبکه ای ANP

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 3

مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با تکیه‌ بر مخاطرات طبیعی و با بهره‌ گیری از مدل تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران)عبدالحمید قنبران، فرهاد حسینعلی ، سید باقر حسینی،  پیمان بهرامی دوست چکیدهمکان‌یابی کاربری‌های مهم شهری ازجمله تصمیمات تأثیرگذار ...