فرا جی آی اس
0
محتوای تهران

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 20

ارزیابی و ارائه سیاست های توسعه و کارآمدی بافت های مسأله دار شهری با مدل FAHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS  اسفندیار جاسمی زرکانی، زهره داودپور چکیدهامروزه برنامه ریزان شهری به دنبال شناسایی بافت هایی هستند، که در زمینه های اجتماعی ...