فرا جی آی اس
0
محتوای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 19

سنجش و پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی حوزه استان مازندران طی بازه زمانی2017- 2005 با استفاده از زنجیره مارکوف و GIS  رضا سارلی، غلامرضا روشن، استفان گرب چکیدهعموما جهت ارزیابی فرآیندهای طبیعی، از قبیل اثرات بلندمدت تغییر اقلیم که متاثر از ...

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 3

مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با تکیه‌ بر مخاطرات طبیعی و با بهره‌ گیری از مدل تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران)عبدالحمید قنبران، فرهاد حسینعلی ، سید باقر حسینی،  پیمان بهرامی دوست چکیدهمکان‌یابی کاربری‌های مهم شهری ازجمله تصمیمات تأثیرگذار ...