فرا جی آی اس
0
محتوای شهر فیروزآباد

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 10

ارزیابی مکان‏‏‏‏‏‏ های بهینه برای دفن زباله‏‏ های شهری محسن پور خسروانی، زهرا پربار، بهنام مغانی رحیمیچکیدهگسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری در سال­های اخیر، موجب افزایش مصرف و درنتیجه افزایش تولید پسماند در مناطق شهری شده است. از طرفی ...