فرا جی آی اس
0
محتوای مخاطره سیل

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 13

ارزیابی منطقه ای مخاطره سیل درمقیاس زیر حوضه با استفاده از سنجش از دور و مدل منطق فازی سید محمد موسوی، شهرام روستائی، هاشم رستم زادهچکیدهاز جمله مهم­ترین مخاطرات تهدید کنندۀ جوامع بشری سیل است. در پژوهش حاضر با یکپارچه ...