فرا جی آی اس
0
محتوای پهنه بندی منطقه

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 22

مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال آب با استفاده از نرم‌افزار ArcGISمحمد عطاری، عباس خاشعی سیوکی، سعید اصغرزاده منظری، معصومه مجرد چکیدهخطوط بزرگ انتقال آب، خطوط لوله‌ای هستند که آب را از چاه، منابع سطحی نظیر رودخانه‌ها و یا از محل سدها برداشته ...