فرا جی آی اس
0
محتوای کارگاه عملی ArcGIS

کتاب تحلیل مکانی و سه بعدی – Spatial and 3D Analyst

نام کتاب: تحلیل مکانی و سه بعدی- Spatial and 3D Analystنویسندگان: ابوالفضل رنجبر – مجتبی جنتیناشر:  عمیدیسال انتشار: 1389نوبت چاپ: اولتعداد صفحات: 412قیمت چاپ اول: 9500 توماناین اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شودمتاسفانه امکان ...

کتاب تحلیل شبکه – Network Analyst

نام کتاب:تحلیل شبکه (Network Analyst)مولفان: ابوالفضل رنجبر – مجتبی جنتیناشر: انتشارات عمیدیسال انتشار: 1389نوبت چاپ: اولتعداد صفحات: 197سال چاپ آخر: 1389قیمت چاپ آخر: 9500 توماناین اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شودمتاسفانه امکان خرید ...

کتاب کار با نقشه های منتشر شده – ArcReader

نام کتاب:کار با نقشه های منتشر شده  - ArcReader مولفان: ابوالفضل رنجبر – مجتبی جنتیناشر: انتشارات عمیدیسال انتشار: 1389نوبت چاپ: اولتعداد صفحات: 124سال چاپ آخر: 1389قیمت چاپ آخر: 3000 توماناین اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها ...

کتاب انتشار نقشه ها – ArcPublisher

نام کتاب:انتشار نقشه ها - ArcPublisher مولفان: ابوالفضل رنجبر – مجتبی جنتیناشر: انتشارات عمیدیسال انتشار: 1389نوبت چاپ: اولتعداد صفحات: 90قیمت چاپ آخر: 2500 توماناین اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شودمتاسفانه امکان خرید کتاب ...

کتاب بردارسازی نقشه های اسکن شده – ArcScan

نام کتاب:بردارسازی نقشه های اسکن شده  - ArcScan مولفان: ابوالفضل رنجبر – مجتبی جنتیناشر: انتشارات عمیدیسال انتشار: 1389نوبت چاپ: اولتعداد صفحات: 136قیمت چاپ آخر: 3000 توماناین اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شودمتاسفانه امکان ...
1 2