فرا جی آی اس
0
محتوای ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی پلیگونی محیط GIS

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 7

اراﺋه ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮاﻧه اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ برمبنای توزیع ﺷﺒﻜﻪ ­ﻫﺎی ﺗﻴﺴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ GISنویسنده: مهدی سلیمیچکیدهﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋه ﻣﺪﻟﻲ ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮاﻧه اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﺒﻜﻪ­ﻫـﺎی ﺗﻴﺴـﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ...