فرا جی آی اس
0
محتوای 226

حفاظت شده: گواهی دوره خانم سحر مهدیزاده درخشان

گواهی شرکت در دوره آموزشی faraGIS بدینوسیله گواهی می شود خانم سحر مهدیزاده درخشان دارای کد ملی 0070911274 زیر نظر گروه آموزشی faraGIS دوره آموزشی ArcGIS پیشرفته را به مدت 30 ساعت از تاریخ 6 / 11 / 1401 لغایت 25 ...

حفاظت شده: گواهی دوره آقای سامان بیات ترک

گواهی شرکت در دوره آموزشی faraGIS بدینوسیله گواهی می شود آقای سامان بیات ترک دارای کد ملی 0020437625 زیر نظر گروه آموزشی faraGIS دوره آموزشی ArcGIS پیشرفته را به مدت 30 ساعت از تاریخ 6 / 11 / 1401 لغایت 25 ...

حفاظت شده: گواهی دوره آقای پرویز براری

گواهی شرکت در دوره آموزشی faraGIS بدینوسیله گواهی می شود آقای پرویز براری دارای کد ملی 2631649516 زیر نظر گروه آموزشی faraGIS دوره آموزشی ArcGIS Pro مقدماتی را به مدت 30 ساعت از تاریخ 6 / 11 / 1401 لغایت 25 ...