فرا جی آی اس
0
محتوای GoogleEarth

وبینار آشنایی با Google Earth و نحوه ارتباط آن با ArcGIS

« فرا جی آی اس » برگزار می کندوبینار ( Webinar )آموزش غیرحضوری  آشنایی با Google Earth و نحوه ارتباط آن با ArcGIS    مدرس : فراهانیتعداد جلساتیک جلسهنوع آموزشغیرحضوریروز و تاریخ برگزاریاعلام در آیندهساعت برگزاری18  الی  21هزینه به عدد30 ...