فرا جی آی اس
0
محتوای WQI

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 11

ارزیابی وضعیت کیفی رودخانۀ کارون بر اساس شاخص کیفیت آب و استفاده از GIS مجتبی مروج ، ایمان کریمی راد، کیومرث ابراهیمیچکیدهدر سال های اخیر کیفیت آب رودخانۀ کارون تحت تأثیر آلاینده های مختلفی از جمله زه آب کشاورزی و ...