آزمون تئوری نمونه آزمایشی

تعداد سوالات 20 عدد
مهلت آزمون 10 دقیقه
نمره منفی ندارد
حدنصاب قبولی کسب نمره 60 از 100
توجه ترتیب سوالات برای افراد شرکت کننده در آزمون متفاوت است.
نکته مهم قبل از شروع آزمون حتما به توضیحات نحوه انجام آزمون توجه شود.