– اصول نصب نرم افزار AutoCAD
معرفی محیط AutoCAD

آشنایی با منوهای اصلی
آشنایی با خط فرمان ( Command Line )
آشنایی با انواع بزرگنمایی ( Zoom )
آشنایی با ابزارهای مهم نوار وضعیت ( Status Bar )
آشنایی با نوارابزارهای مهم ( Toolbar )
– آشنایی با اصول ذخیره به فرمت dwg و dwt

آشنایی با فرمان های ترسیمی ( Draw Commands )
– ترسیم در مختصات ساده مطلق
– ترسیم در مختصات ساده نسبی
– ترسیم در مختصات قطبی مطلق
– ترسیم در مختصات قطبی نسبی
ترسیم خط ( Line )
ترسیم مستطیل ( Rectangle )
ترسیم دایره ( Circle )
ترسیم کمان ( Arc )
ترسیم بیضی ( Ellipse )
ترسیم چندخطی ( Polyline )
– ترسیم خطوط منحنی شکل ( Spline )
– ترسیم دوخطی ( Multiline )
– ترسیم نیم خط نامتاهی ( Ray )
– ترسیم تمام خط نامتناهی ( Xline )
ترسیم نقطه ( Point )
ترسیم نقطه در فواصل مساوی ( Divide )
ترسیم نقطه در فواصل دلخواه ( Measure )
ترسیم جدول ( Table )
  ترسیم هاشور ( Hatch )

آشنایی با خاصیت Object Snap
آشنایی با اصول اندازه گذاری ( Dimension )
آشنایی با اصول ساخت سبک ( Style ) اختصاصی
آشنایی با تغییر مشخصات (Properties ) مانند تغییررنگ ، نوع خط و ضخامت خط
آشنایی با Match Properties
آشنایی با Quick Select
آشنایی با اصول لایه بندی نقشه ها ( Layer )

آشنایی با فرمان های ویرایشی ( Modify Commands )
فرمان Copy
– فرمان Move
فرمان Rotate
فرمان Offset
فرمان Scale
فرمان Stretch
فرمان Join
فرمان Expolde
فرمان Extend
فرمان Break
فرمان Chamfer
فرمان Fillet
فرمان Mirror
فرمان Array

آشنایی با اصول درج عکس ( Image )
آشنایی با اصول درج متن ( Text )
– آشنایی با روش استفاده از فونت کاتب
– آشنایی با روش درج بلوک ( Block )

– روش استفاده از Design Center
– روش استفاده از Tool Palette
– روش استفاده از خطوط راهنما ( Leader )
– روش استفاده از ماشین حساب در AutoCAD
– روش استفاده از فرمان Inquiry

آشنایی با اصول چاپ نقشه ( Plot )

آشنایی با اصول انتقال نقشه های اتوکد به محیط Arc GIS و تبدیل های مربوطه
آشنایی با روش تبدیل نقشه های اتوکد به  لایه های GIS ای ( Shape File و Feature Class )
آشنایی با اصول انتقال نقشه ها و لایه های GIS ای به برنامه Auto CAD برای ویراش
آشنایی با روش زمین مرجع کردن ( Georeferencing ) نقشه های  تبدیل شده Auto CAD
آشنایی با روش Query در نقشه های Auto CAD و تبدیل بخشی از نقشه Auto CAD به لایه GIS ای