کتاب تحلیل شبکه – Network Analyst

نام کتاب:
تحلیل شبکه (Network Analyst)

مولفان: ابوالفضل رنجبر – مجتبی جنتی
ناشر: انتشارات عمیدی
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 197
سال چاپ آخر: 1389
قیمت چاپ آخر: 9500 تومان

این اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شود

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

این کتاب جلد ششم از مجموعه 7 جلدی کارگاه عملی ArcGIS است. عناوین 7 گانه این مجموعه عبارتند از:
جلد 1 : مدیریت اسناد و فضای کاری – ArcCatalog
جلد 2 : نقشه سازی عددی و تحلیل های ابتدایی – ArcMap
جلد 3 : برداری سازی نقشه های اسکن شده – ArcScan
جلد 4 : انتشار نقشه ها – ArcPublisher
جلد 5 : کار با نقشه های منتشرشده – ArcReader
جلد 6 : تحلیل شبکه – Network Analyst
جلد 7 : تحلیل های مکانی و سه بعدی – Spatial & 3D Analyst

در این کتاب و در قالب تمرین های متنوع روش استفاده از ابزارهای مربوط به تحلیل های شبکه ای (Network Analyst) ذکر شده است.مسائل مختلف مرتبط با تحلیل شبکه را می توان در چهار دسته کلی یافتن بهترین مسیر، یافتن نزدیک ترین مرکز خدماتی، شناسایی محدوده خدمت رسانی و ماتریس هزینه مبدا-مقصد قرار داد که در این کتاب درباره همه این موارد مطالبی درج شده است. لازم به ذکر است مطالب این کتاب مربوط به نسخه ArcGIS 9.3 می باشد ولی می توان از آن در مورد نسخه های 10 برنامه ArcGIS هم استفاده کرد و طبق فهرست کتاب بخش زیادی از مطالب در قالب تمرین و مثال آموزش داده شده است و داده های تمرینی در CD همراه کتاب موجود است. متاسفانه کتاب های این مجموعه تجدید چاپ نشده است.

فهرست مطالب

فصل اول : درآمدی بر تحلیل شبکه
انواع مختلف تحلیل شبکه
یافتن بهترین مسیر
یافتن نزدیکترین مرکز خدماتی
یافتن محدوده خدمات رسانی
قابلیت دسترسی به چه معنا است؟
ارزیابی قابلیت دسترسی
تولید ماتریس هزینه مبدا – مقصد
روند کاری در تحلیل شبکه
ایجاد لایه های تحلیل
لایه های تحلیل شبکه چیست؟
چگونه این لایه ها ایجاد می شوند؟
افزودن موقعیت های شبکه
تعیین پارامترهای تحلیل
انجام تحلیل و ارائه نتایج

فصل دوم : تحلیل بهترین مسیر
درباره تحلیل مسیر
لایه تحلیل مسیر
ایجاد یک لایه تحلیل مسیر
اجزای لایه تحلیل مسیر
موقعیت های شبکه در تحلیل مسیر
پارامترهای تحلیل مسیر
تنظیمات تحلیل
نحوه یافتن بهترین مسیر
یافتن بهترین مسیر در ArcMap
یافتن بهترین مسیر با استفاده از یک مدل
کارگاه عملی
درس 1 : ایجاد یک شیب فایل براساس سری داده های شبکه
تمرین 1 ایجاد یک سری داده شبکه
درس 2 : ایجاد یک ژئودیتابیس سری داده شبکه
تمرین 1 ایجاد یک سری داده شبکه
درس 3 : ایجاد یک سری داده شبکه چند قیدی
تمرین 1 ایجاد یک سری داده شبکه
درس 4 : یافتن بهترین مسیر با استفاده از یک سری داده شبکه
تمرین 1 آماده سازی نمایش داده ها
تمرین 2 ایجاد لایه تحلیل مسیر
تمرین 3 افزودن ایستگاه ها
تمرین 4 معرفی پارامترهای تحلیل
تمرین 5 محاسبه بهترین مسیر
تمرین 6 افزودن یک عبور ممنوع
تمرین 7 ذخیره سازی بهترین مسیر

فصل سوم : تحلیل نزدیکترین مرکز خدماتی
درباره یافتن نزدیک ترین مرکز خدماتی
لایه تحلیل نزدیک ترین مرکز خدماتی
ایجاد یک لایه تحلیل نزدیک ترین مرکز خدماتی
اجزای لایه تحلیل نزدیک ترین مرکز خدماتی
موقعیت های شبکه در تحلیل نزدیک ترین مرکز خدماتی
پارامترهای تحلیل نزدیک ترین مرکز خدماتی
تنظیمات تحلیل
نحوه یافتن نزدیک ترین مرکز خدماتی
یافتن نزدیک ترین مرکز خدماتی در Arc MAP
یافتن نزدیک ترین مرکز خدماتی با استفاده از یک مدل
کارگاه عملی
درس 5 : یافتن نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی
تمرین 1 آماده سازی نمایش داده ها
تمرین 2 ایجاد لایه تحلیل نزدیک ترین مرکز خدماتی
تمرین 3 افزودن مراکز خدماتی
تمرین 4 افزودن یک حادثه
تمرین 5 تعیین پارامترهای تحلیل
تمرین 6 یافتن نزدیک ترین مرکز خدماتی

فصل چهارم : محدوده خدمات رسانی
یافتن محدوده خدمات رسانی
لایه تحلیل محدوده خدمات رسانی
ایجاد یک لایه تحلیل محدوده خدمات رسانی
اجزای لایه تحلیل محدوده خدمات رسانی
موقعیت های شبکه در تحلیل محدوده خدمات رسانی
پارامترهای تحلیل محدوده خدمات رسانی
تنظیمات تحلیل
نحوه یافتن محدوده خدمات رسانی
یافتن محدوده خدمات رسانی در ArcMAP
یافتن محدوده خدمات رسانی با استفاده از یک مدل
کارگاه عملی
درس 6 : محاسبه محدوده خدمات رسانی
تمرین 1 آماده سازی نمایش داده ها
تمرین 2 ایجاد لایه تحلیل محدوده خدمات رسانی
تمرین 3 افزودن مراکز خدماتی
تمرین 4 تعیین پارامترهای تحلیل
تمرین 5 محاسبه محدوده خدمات رسانی
تمرین 6 شناسایی انبارهای که در هیچ یک از چند ضلعی ها قرار ندارند
تمرین 7 تغیییر مکان گمرکی که که کم ترین دسترسی را دارد
تمرین 8 محاسبه محدوده خدمات رسانی
تمرین 9 شناسایی چند ضلعی محدوده خدمات رسانی که هر انباردر آن قرار می گیرد

فصل پنجم : ماتریس هزینه مبدا – مقصد
درباره ماتریس هزینه مبدا – مقصد
لایه تحلیل ماتریس هزینه مبدا – مقصد
ایجاد یک لایه تحلیل ماتریس هزینه مبدا – مقصد
اجزای لایه تحلیل ماتریس هزینه مبدا – مقصد
موقعیت های شبکه در تحلیل ماتریس هزینه مبدا – مقصد
پارامترهای تحلیل ماتریس هزینه مبدا – مقصد
تنظیمات تحلیل
تولید ماتریس هزینه مبدا – مقصد
تولید ماتریس هزینه مبدا – مقصد در ArcMAP
تولید ماتریس هزینه مبدا – مقصد با استفاده از یک مدل
کارگاه عملی
درس 7 : تولید ماتریس هزینه مبدا – مقصد
تمرین 1 آماده سازی نمایش داده ها
تمرین 2 ایجاد لایه تحلیل ماتریس هزینه مبدا – مقصد
تمرین 3 افزودن مبداها
تمرین 4 افزودن مقصدها
تمرین 5 تعیین پارامتر های تحلیل
تمرین 6 تولید ماتریس هزینه مبدا – مقصد
تمرین 7 تخصیص انبارها به گمرک

فصل ششم : مدل سازی تحلیل شبکه
تحلیل مسیر با استفاده از یک مدل
کارگاه عملی
درس 8 : ایجاد یک مدل برای تحلیل مسیر
تمرین 1 آماده سازی نمایش داده ها
تمرین 2 ایجاد مدل
تمرین 3 ایجاد لایه مسیر در تحلیل
تمرین 4 افزودن ایستگاه ها به مدل
تمرین 5 افزودن تابع تحلیل و یافت بهترین مسیر

فصل هفتم : پیوست
پیوست اول : نصب نرم افزار
پیوست دوم : واژه نامه

مطالب مرتبط