منتخب دوره آموزش ArcGIS Pro مقدماتی

   لینک دانلود نرم افزار ArcGIS Pro
از لینک پایین صفحه  

فیلم شماره 5

اضافه کردن لایه و نقشه به ArcGIS Pro

فیلم شماره 4

غیرفعالسازی نقشه های Basemap در شروع کار با ArcGIS Pro

فیلم شماره 3

معرفی مفاهیم اولیه در محیط کار ArcGIS Pro

فیلم شماره 2

روش ذخیره پروژه های ArcGIS Pro

فیلم شماره 1

معرفی صفحه شروع کار با ArcGIS Pro